Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Fokus område Mångruppen ht 2020

Kattens Montessoriförskola, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 27 januari 2021

Grund planering

Utgångspunkt:

Vi är flera pedagoger som i medarbetarsamtal tagit upp att vi vill utveckla vårt arbete med skapande processer. Det har framkommit när vi gjort självvärderingar av läroplansmålen att vi inte anser att vi arbetar i tillräckligt hög utsträckning med läroplansmålen som handlar om, kreativitet och skapande.
Det har även varit diskussioner om hur vi ska få in mer estetiskt arbete i verksamheten när vi har arbetat med läroplanen. 
Vi vill utmana oss pedagoger och ge barnen möjligheter att få utveckla sin kreativitet på flera olika sätt. 

 

 

 

Syfte:

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin kreativitet i olika skapande processer där vi använder oss av alla våra sinnen, kognitiva förmågor och rörelse. Förmågor som barnen kan utveckla i den skapande aktiviteten är även användbara i olika delar av livet. Det är sådant som initiativkraft, problemlösningsförmåga och förmågan att hantera motgångar. Den sociala kompetensen utvecklas när barnen får arbeta i grupp och tränar då bland annat samarbetsförmåga, respekt och empati. Dessutom lär de sig hur andra ser, tolkar och tänker i olika situationer.Skapande verksamhet har även en positiv inverkan på självkänslan och självförtroendet speciellt om vi pedagoger sätter fokus på kreativiteten och inte resultatet. Vi vill fokusera på upplevelserna och glädjen i att skapa och då blir slutresultatet sekundärt. 

 

 

 

 

Läroplansmål:

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

•förmåga att skapa samt att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

 

 

Verksamhetsmål:

Barn skapar hela tiden i sin lek tex när de bakar i sandlådan och leker att någon fyller år. Detta är en improvisations teater som skapas i stunden. 
Det vi kommer att fokusera på främst är bild och form, musik, dans och rytmik, drama, sinnes stimulans och konstruktion. ”Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.” Lpfö 18 

Vi kommer anpassa aktiviteterna efter gruppen som består av sju barn i åldern 2 1/2- 3 1/2 . 
Barnen lär sig bäst genom att få göra, skapa och experimentera själva -learning by doning. 
Vi kommer använd material från naturen och återvinningsmaterial förutom färg, papper och andra material vi har på förskolan. 

 

 

Dokumentationsmetod:

Ett mål är att få med barnen mer i dokumenteringen vi gör på Unikum och den vi sätter på väggarna. Ställa fler öppna frågor som gör att barnen vill berätta mer. 
Vi kommer att använda oss av bilder, filmer, anteckningar, lyssna på samtal mellan barnen, pedagogiska samtal mellan pedagoger.

Utvärdering:

 

Okt 2020

Yrja som är en av ansvars pedagog i Mångruppen är nu sjukskriven så Ante har eget ansvar för gruppen med hjälp av framförallt Pernilla. Ellinor har tagit Antes plats i Lilla gruppen . Tanken från början var att Mångruppen och Lilla gruppen skulle ha ett större samarbete men så har det inte blivit. Vi märkte att den gruppen blev för stor och åldersspannet blev för stort förutom att det blev förändringar för personalen. 

Vi har haft en arbetsstund varannan vecka vikt speciellt åt kreativa aktiviteter. Vi har även försökt ha ett skapande tänk i andra delar av verksamheten också.
Det har framförallt varit skapande aktiviteter med naturmaterial. Barnen har samlat naturmaterial när vi varit ute för att använda till sitt skapande. Detta har resulterat i att vi har pratat mycket om att se mönster, färger, urskilja skillnader och vad är det för något vi hittat? Här kommer både språket och matematiken in naturligt när vi arbetar med skapande. Barnen har bl.a. gjort höstburkar och laminerat löv. 
Det har varit en hel del finmotorik när vi har klippt och klistrat. Använda saxen är något de flesta barnen tyckt om och gärna återkommer till. Barnen har fått använda blandat material som bönor, makaroner, silkespapper, bomull mm för att göra mosaik tavlor. Det blir en mer tredimensionell bild med ett sensoriskt intryck. I den här aktiviteten höll barnen ut och fyllde hela sin pumpa/ spöke tills de var helt fyllda. 
Vi har tittat oss i speglar och sedan försökt rita av vårt ansikte. Det var inte helt lätt men roligt att spara i pärmen och titta på nästa gång vi gör ett självporträtt. 
På gymnastiken har vi fantiserat om resor till djungeln i en hinderbana. 
Vi har lekt lekar och dramatiserat Bockarna Bruse. Denna lek har fångat fler barn i gruppen så den tänker vi utveckla och använda oss av med mer rekvisita. 
På några samlingar har vi haft sinnestränande aktiviteter som smakövning,”vad har jag bakom ryggen?”. 

Det vi har förstått bättre är att det är så mycket som är skapande. Tex en lek med djuren där de bygger en djurpark. Här är det både konstruktion och ett drama som utspelar sig.  Vi får inte heller glömma barnens handarbete tex garnbollar och sykort. 


Dec 2020

Hur har vi arbetat? 

Gruppen har fortsatt att  arbeta mycket med att dramatisera Bockarna Bruse. Detta har vi gjort både inomhus och ute. Vi har lagt till rekvisita som horn, peruk till trollet, pälsar och byggt en bro. 
Vi har vid flera tillfällen filmat när barnen dramatiserar sagan och sedan tittat på det tillsammans hela gruppen. 
Rörelselekar/ danser har uppskattats och frågats efter både på gymnastiken, utedagen  och i trädgården. Det är oftast traditionella lekar som ” Kom alla Kattenbarn”, ”Mormors lilla kråka” och andra högtidslekar , ”Katten är lat och ligger och sover” mfl. 
Vi har fortsatt att erbjuda olika sorters material att skapa med. Försökt tänka hållbart så det blir en hel del naturmaterial och sånt vi redan har i skåpen. I litteratur vi läst har vi förstått att ”fritt skapande” inte alltid är så lätt för ett litet barn- de behöver ibland ha något att titta på, men sedan behöver det inte se likadant ut naturligtvis! Ibland behöver även barn ha lite stöttning/ inspiration i sitt skapande. Vi har försökt hitta projekt där barnen själva ska klara de flesta momenten. 
Musik kommer vi att försöka arbeta mer med under nästa termin men vi har börjat introducera lite olika sorter musik med hjälp av en CD som Gullan Bornemark gjort. Den heter Fruktsallad och innehåller olika sorters musik som jazz, tango och blues. Det spritter i benen när vi lyssnade på musiken och vi fick bara släppa loss barngruppen😄. 


Vad har barnen fått med sig/ utvecklat för förmågor? 

Barngruppen har fått flera tillfällen där de tränar och förfinar sin finmotorik när de klipper, limmar, pärlar och de har tränat penngreppet när de använt pennor och penslar och så har de arbetat med olika material som de skapat med. 

I arbetet med Bockarna Bruse ser vi att barnens självkänsla utvecklas och växer när de vågar gå in i en roll och agera. Vi ser att sammanhållningen i Mångruppen har stärkts och att de tränat både samarbete och turtagning när vi har dramatiserat sagan. 
Matematik har kommit in naturligt under hösten både när vi arbetat med Bockarna Bruse - ”stor, liten, mittemellan”. Vi har även använt oss av tärningen, räknat, jämfört och tittat på skillnader och likheter. 

Hur går vi vidare? 

Vi tänker fortsätta låta barnen prova på olika material och sätt  att använda sin kreativitet på. 
Att utveckla arbetet med drama ska vi försöka med då vi ser att det gynnar barnens utveckling på flera olika plan. Detta blir lite av en utmaning för oss pedagoger så att det ska passa den barngruppen vi har. 
En tanke vi har är att utnyttja vårt konstruktions material mer för Mångruppen då vi sett ett ökat intresse för detta av några av barnen. De äldre barnen använder det flitigt men några av de yngre har inte riktigt hittat det materialet ännu. Bygga, konstruera och följa ritningar är också en skapande aktivitet. 
Vi vill ge barnen fler upplevelser med musik och dans. 

 

Övrigt

Hela arbetslaget kommer framöver att arbeta med hur vi kan utveckla våra lärmiljöer. Vi kommer bla ta hjälp av boken ”Rum för lärande” av Katinka Vikingsen.  
Planering och genomförandet har påverkats av den pandemin vi haft där både personal och barn varit borta från verksamheten under längre perioder än vanligt.  Även att vi som arbetat med Mångruppen inte har haft någon planering tillsammans har påverkat verksamheten. Eftersom vi inte vet riktigt vet hur nästa termin kommer att vara när det gäller bla pedagog ansvar så känns det lite svårt att planera. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter