Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Forntiden och Antiken HT20 åk7

Ljungviksskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Hur kan vi veta så mycket om människans förfäder? Hur kan vi fastställa när homo sapiens sapiens utvecklades? Genom vilka metoder och hur får vi fram historisk information? När och hur gick övergången från människan som jägare- och samlare till bofast till? Vilka utvecklingssteg var nödvändiga för uppkomsten av högkulturer? Vad är och var uppstod de första högkulturerna? Hur och var utvecklades ett samhälle? Religion och nya kommunikationsmedel påverkade utvecklingen av högkulturernas framväxt, men hur? Under forntiden gjordes en mängd viktiga upptäckter och uppfinningar, vilka? Vilka konsekvenser har dessa upptäckter fått för människan?

Syfte

I det här området kommer du att träna din förmåga att:

- tolka olika tidsperioders utvecklingssteg och dess betydelse för mänskligheten.
- använda dig av och kritiskt granska olika historiska källor för att förstå historisk kunskap.

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll


I det här området ska du lära dig:
- hitta orsaker och konsekvenser till hur människan skapade samhällen och varför samhällen skapades pa just det geografiska
läget.
- att kritiskt granska och tolka olika källor för att få en historisk förståelse av olika händelser, kulturmöten som format dagens
samhälle.
- analys av religionens påverkan pga människan och samhället
- att få förståelse för varför vissa utvecklingssteg sker vid just de specifika tidsperioderna
- historiska begrepp och dess betydelse exempelvis kontinuitet, förändring, civilisation, arkeologi, källkritik, identitet
- om olika uppfinningar och upptäckter som fortfarande är till nytta för oss idag.
- om hur vad historiska källor kan berätta om kvinnor, mäns och barns levnadsvillkor under olika tidsperioder

Undervisning/Metoder

Alla uppgifter och undervisningsmaterial kommer att läggas i Google Classroom.

Vi kommer att ha

* Föreläsningar
* Se kortfilmer om de olika flodcivilisationerna på SLI
* Skapa en tidslinje
* Diskussioner både i grupp och i klass
* Arbete i häfte
* Enskild uppgift
* uppgifter och annat använt material kommer finnas i google classroom.

Bedömning och redovisning

Du kommer att bedömas:

* i diskussioner
* i en enskild uppgift där du resonerar, analyserar och värderar historisk kunskap
* hur väl du kan analysera olika utvecklingslinjer


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback