Skolbanken Logo
Skolbanken

Teamplan Kullegårdens förskola Källvägen 20-21

Kullegårdens förskola, Partille · Senast uppdaterad: 21 februari 2024

Vårt fokus är att stimulera och utveckla barnens kommunikativa förmåga i deras samspel, lek och lärandeprocess. Vi utgår från yngre barns varierade sätt att kommunicera i sitt samspel med andra: kroppsspråk, mimik, gester, ljud, blickar och beröring. Vi befinner oss nära barnen så vi kan se och tolka deras intentioner och stötta dem i deras kommunikation med varandra och med oss vuxna. Vi hjälper dem i att verbalisera det de utforskar, erfar och lär för att stimulera deras språkutveckling. Vi erbjuder barnen olika sätt att uttrycka sig på som konstruktion, bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans för att de ska utveckla sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter på olika sätt.

Var är vi?

Gruppen består av 16 barn i åldrarna 1-2 år samt ett barn på 6 år. Vi har skolat in 14 av dessa barn nu under hösten. De visar intresse för konstruktion, rörelse, teknik, läsa böcker, sång, dans, måla, balansera, klättra och att kommunicera på olika sätt med varandra och oss pedagoger. Vi har sett att de behöver stöttning i att kommunicera vad de vill och vad de känner så de får inflytande över sin dag på förskolan och för att bli förstådda i samspelet med varandra och med oss vuxna. Emellanåt uppstår det konflikter mellan barnen där de behöver stöttning i att säga/visa "nej, jag vill inte/stopp". Barnen behöver få möjlighet att uttrycka sig på olika sätt både med kroppen, genom skapande och verbalt för att utveckla sin förmåga att kommunicera.

Vart ska vi?

Läroplansmål 1

2.1 Normer och värden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Läroplansmål 2

2.2 Omsorg, utveckling och lärande 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

Läroplansmål 3

2.3 Barns delaktighet och inflytande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

Fokusmål

Vårt fokus är att stimulera och utveckla barnens kommunikativa förmåga i deras samspel, lek och lärandeprocess.

 

 

Vår vision för planen mot kränkande behandling och diskriminering

När barnen lämnar förskolan ska de ha med sig de grundläggande förutsättningarna för att vara goda empatiska människor. Övertygad om sin egen förmåga att tillsammans med andra skapa sin framtid och solidariskt stå upp för de utsatta i samhället.

"Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas (Skolverket, 2018, s. 5)".

Våra mål för planen mot kränkande behandling och diskriminering

 • De fyra grundprinciperna från Barnkonventionen Artikel 2, 3, 6 och 12.
 • Alla barn ska förstå sitt egenvärde. Att barnens handlingar kan påverka andra individers tillvaro. Allt vi gör i verksamheten ska genomsyras av ett arbete kring mänskliga rättigheter.
 • Verksamheten ska utformas på så sätt att alla oavsett kön, religion, etnisktillhörighet eller funktionsnedsättning ska kunna delta under dagens alla moment.

Våra prioriterade mål

 • Barn som utmanar, lågaffektivt bemötande - en förskola för alla barn.
 • Professionalitet och uppdraget.

 Vår verksamhetsvision

Vår verksamhet ska bli sitt bästa jag. Gemensam värdegrund - leva som vi lär, där du som medarbetare, barn och vårdnadshavare har känslan av att bli sedda och bekräftade. Vi, du, jag och barnen ska våga vara oss själva, våga lyckas och misslyckas. Bemötas med respekt och likvärdighet och känna att vi har meningsfulla dagar. Att alla går till förskolan med känslan av att idag gör jag skillnad!
Tillit, tillfredsställelse och känsla av sammanhang- KASAM

Förskolans vision

 

 

 

Hur gör vi?

När vi planerar vår utbildning och undervisning så utgår vi från att barnen upplever, erfar och lär sig genom att använda hela sin kropp och alla sina sinnen. De lär och utvecklas i samspel med mer kunniga barn och vuxna (Vygotskij, 1978). Innan de yngre barnen har utvecklat ett verbalt språk så lär de sig genom att iaktta och imitera. När  de härmar varandra så försöker de förstå vad de andra barnen gör (Williams, 2006). 

 1. Vi erbjuder barnen olika sätt att uttrycka sig på som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans för att de ska utveckla sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter på olika sätt.
 2. Vi arbetar med tecken som stöd för att förstärka det verbala språket i kommunikationen med barnen. Tecken blir ett verktyg för barnen att uttrycka vad de vill innan de har förmåga att uttrycka sig verbalt.
 3. Vi befinner oss nära barnen så vi kan se och tolka deras intentioner i kroppsspråk, blickar, gester och mimik. Vi stöttar dem genom att sätta ord på det dom vill i deras kommunikation med varandra och det som de visar intresse för.
 4. Vi kommer att börja använda oss av bildstöd för att tydliggöra det talade språket i övergångarna mellan olika aktiviteter.
 5. Vi delar upp barngruppen i mindre grupper för att skapa lugn, det ger alla barn möjlighet att våga, bli sedda och bekräftade.
 6. Vi stöttar barnen i att säga "stopp", "nej" eller/och visa "stopp"-handen när det är något de inte vill i relationen till andra barn och vuxna. (https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/stopp-min-kropp)
 7. Vi läser böcker tillsammans med barnen och samtalar om bokens innehåll och bilder. Vi använder oss också av Polyglutt där flera barn kan ta del av en och samma bok samtidigt. 

 

Vem gör vad?

Dessa punkter tar alla pedagoger i arbetslaget ansvar för varje dag:

Vi arbetar med tecken som stöd för att förstärka det verbala språket i kommunikationen med barnen.

Vi delar upp barngruppen i mindre grupper.

Vi stöttar barnen i att säga "stopp", "nej" eller/och visa "stopp"-handen när det är något de inte vill i relationen till andra barn och vuxna. 

Vi befinner oss nära barnen så vi kan se och tolka deras intentioner i kroppsspråk, blickar, gester och mimik och för att stötta dem i deras kommunikation med varandra. 

För att utveckla barnens verbala förmåga så sätter vi ord på det de visar intresse för genom sitt kroppsspråk, gester, blickar och mimik.

Vi läser fysiska och digitala böcker tillsammans med barnen och samtalar om bokens innehåll och bilder.

Förskollärarna planerar och arbetslaget genomför och utvärderar och utvecklar undervisningen gemensamt:

Vi erbjuder barnen olika sätt att uttrycka sig på som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans för att de ska utveckla sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter.

 

 

Hur blev det?

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback