Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

9

Samhällskunskap Årskurs 9

Tunabergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Vi kommer att arbeta med två arbetsområden i samhällskunskap, samhällsekonomi och fred och konflikt. Nedan följer en sammanfattning av de två arbetsområdena. Samhällsekonomi. Hur hänger hushållens, företagens och den offentliga sektorns ekonomi samman? Vad beror förändringar i ekonomin på och vilka följder får dessa för individer och grupper? I detta arbetsområde kommer du att få lära dig hur de olika delarna i det ekonomiska kretsloppet hänger samman och påverkar varandra. Vi ska även lära oss om den ekonomiska globaliseringen, vilka fördelar och nackdelar som finns med den. Fred och konflikt. Varför uppstår konflikter och hur påverkas människor av dessa? I detta arbetsområde kommer ni att få lära er om olika typer av konflikter och vad som görs för att begränsa eller lösa dem. Vi kommer även att fördjupa oss i hur FN och andra organisationer agerar när en konflikt uppstår. Er fördjupning som ni valt i historia/samhällskunskap kommer att redovisas under senare delen av detta moment.

Konkretisering av målen

Eleverna skall kunna:

- Hur en marknadsekonomi och blandekonomi fungerar.

- De olika delarna i det ekonomiska kretsloppet och hur de påverkar och påverkas av varandra.

- Vad hög- och lågkonjunktur är.

- Hur man bryter en lågkonjunktur.

- Vad ekonomisk globalisering är och vilka konsekvenser det har lett till för olika länder och människor.

- Vanliga orsaker till konflikter i världen. Hur vi i Sverige påverkas av konflikter i andra länder.

- FN. Hur FN fungerar och vilka uppgifter FN har.

- Vilka saker som kommer att bli viktiga för oss människor att samarbeta om i framtiden.

Länk till arbetsmaterial: https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/ekonomi-och-handel/samhallsekonomi

 

Veckoplanering

v. 45 Samhällsekonomi

v. 46 Samhällsekonomi

v. 47. Samhällsekonomi

v. 48 Samhällsekonomi

v. 49 Samhällsekonomi

v. 50 Fred och konflikt

v. 51 Fred och konflikt

v. 3 Fred och konflikt 

Examinationer

v. 48 Test samhällsekonomi.

v. 3 Fred och konflikt


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav samhällskunskap åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback