Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

SPRÅKET- Sälens förskola

Sälens förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 16 november 2020

"Det lilla barnet knyter tidigt an till den vuxne som ger skydd, värme och omtanke. Utifrån den trygga famnen kan barnet sedan utforska världen och dess mysterier och möjligheter, och ta steget att våga kommunicera med andra"

Nuläge

På Sälens förskola har vi 34st barn i åldrarna 1år-5år

Barnen är uppdelade på en småbarnsavdelning (1–3 år) och en storbarnsavdelning (4–5 år)

På storbarnsavdelningen delas barnen in i tre lär-grupper utifrån ålder och har gruppverksamhet tisdag, onsdag och torsdag kl:9,15–10,30 då fokus är på språkutveckling. Även småbarnsavdelningen har dessa lär-grupper

Vi har inskolningar under hela terminen.

Barnen på Sälens förskola har ett annat modersmål än Svenska.

Mål

Barnen på Sälen ska ges många möjligheter att utveckla det svenska språket genom rörelselekar, sång, rim och ramsor, drama, lek och att få möjlighet till att uttrycka sig i bild och form

Känna en tillit till sin egen förmåga ” Jag vill, Jag kan, Jag vågar”

Få en förståelse för allas lika värden

Vid olika lärsituationer få möjlighet att kommunicera med varandra på svenska.

Kunna känna igen sitt namn och skriva det (beroende på vilken ålder)

Syfte

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket.

Eftersom språket är en fråga om kommunikation-hur människor möts, förstår varandra, förmedlar och utvecklar kunskap och upplevelser tillsammans och hur vi uttrycker känslor, fantasier och önskningar anser vi att språket är ett viktigt mål att fokusera på.

Att kunna uttrycka sig i skrift, tal och bild ger en bra förutsättning för barnen i deras fortsatta lärande. Vi på förskolan lägger grunden till ”Det livslånga lärandet”

Genomförande

Pedagogerna använder sig av ”Tecken som stöd” (TAKK) för att förstärka ord.

” Före Bornholms modellens” material används. Detta är ett material som förbereder till läs och skrivinlärning och ökar barnens språkliga medvetenhet.

Pedagogerna har utbildning i "Språk och kunskaps utvecklandearbetssätt " i förskolan (SKUAF)

Närvarande pedagoger som är tydliga vid samtal med barnen och benämner med ord i vardagen de barnen ser/gör/lär

Använder oss av en app som heter Ugglo där det finns böcker på olika språk att lyssna/titta.

Pedagogerna går till biblioteket och lånar böcker som finns tillgängliga för barnen i vardagen.

"Flano-sagor"  är bilder som sätts upp på en tavla allt eftersom man berättar sagan och för ett samtal med barnen utifrån bilderna/sagan.

Rim, ramsor, rörelselekar och svenska sånger på Ipad som sjungs/ramsas vid samlingar av pedagog och under hela dagen

Dokumentation under lärprocessen

Pedagogerna dokumenterar i Unikum med hjälp av foto, film, barnens alster och med anteckningar. Lärandet i grupperna finns också i pappersform i pärmar där vårdnadshavaren och barn kan titta tillsammans.

Ansvar

Hela arbetslaget

Uppföljning

Pedagogerna diskuterar och reflekterar kontinuerligt i arbetslaget

 

Utifrån våra reflektioner och diskussioner ser pedagogerna till att barnens lärande är en pågående process framåt

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback