Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

FPP Svenska "Momo eller kampen om tiden"

Folkungaskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Under detta arbetsområde kommer vi att läsa romanen "Momo eller kampen om tiden" skriven av Michael Ende och arbeta med frågor om bokens handling och uppbyggnad. Vi kommer även att arbeta med ordkunskap och ta ut veckans ord från boken som vi läser samt genomföra bokcirkel.

Vad ska du lära dig?

Centralt innehåll som behandlas i detta område:

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

 

Varför ska du lära dig det?

Utdrag ur kursplanens syfte:

 • Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.
 • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. 
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

 

Hur ska du lära dig det?

Arbetsområdets fokus kommer att vara att läsa. Vi kommer att variera med att lyssna på boken och enskild läsning.

Vi kommer att arbeta med med ordkunskap, uppgifter för att skapa förförståelse inför läsningen samt läsförståelsefrågor som är kopplade till bokens kapitel.

Vi kommer även att genomföra bokcirkel kopplat till del 2 och 3 i boken.

 

Vilket material kommer du använda?

Vi kommer att läsa Momo eller kampen om tiden av Michael Ende.

 

Material till ordkunskap, läsförståelseuppgifter och bokcirkel kommer att delas ut under lektionstid.

 

 

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt. Skriftligt genom ordkunskap och läsförståelsefrågor. Muntligt genom t ex boksamtal i helklass och i smågrupper.
 • Se vilka kunskapskrav som bedöms under området nedan.
 • Hur ska återkoppling ges?

 

Hur ska återkoppling ges?

 

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid och under bokcirkel.
 • Skriftligt i samband med ordkunskap och läsförståelsefrågor.
 • Kunskapsmatris efter områdets avslut.

Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ettändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback