Skolbanken Logo
Skolbanken

MaB fsk läsår 2020/2021 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Mandelblommans förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 november 2020

Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. I Mandelblomman förskolans utbildning arbetar vi med att BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ska stå i centrum. De behov och intressen barnen ger uttryck för ska ligga som grund i utbildningens utformning.

1. Prioriterat läroplansmål 2.3 Barns delaktighet och inflytande

Utbildningens utvecklingsområde och målbeskrivning:

 

Demokrati 

  • Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är
  • Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och bli en naturlig del i det dagliga arbetet där barnen får vara delaktiga, känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  • Förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem
  • Respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattning och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildning
  • Alla arbetslag ska ha regelbunden reflektion, med diskussioner om verksamhetens organisation/miljö, material, förhållningssätt samt barnens lärande och utveckling

 

. 

Syfte:  Vi vill att barnen skall uppleva att de får vara med och bestämma över sin dag på förskolan. Vårt fokusområde blir "Jag och vi" där begreppen får symbolisera vad en demokrati innebär

.

 

Var befinner vi oss idag? 

I Mandelblomman förskolas utbildning arbetar vi med att BARNENS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ska stå i centrum. De behov och intressen barn ger uttryck för ska ligga som grund i utbildningens utformning.

 

 

2. Planerade insatser 

 

Vi organiserar barnens dag så att de erbjuds möjligheter till olika val:

På  samlingen

Vid matbuffén 

De får påverka våra trivselregler

Utbildning kring varför en majoritet brukar få bestämma

Barnråd för 5-åringar

 

 

3. Förväntade effekter 

Vi tror att vi kommer att se en ökad medvetenhet hos barnen om att de är en del av ett större sammanhang. De kommer att tillägna sig ord som är kopplade till målområdet.

 

4. Metodval för att synliggöra effekter 

Barnobservationer i grupp och reflektionsprotokoll

 

 

 

 

 

 

Tilldela den färdiga pedagogiska planeringen till er avdelning. Koppla den aktivt varje gång när ni upptäcker effekter av era planerade aktiviteter, som ni skrivit in i den pedagogiska planeringen (i blogg/lärlogg). Era reflektioner kan med fördel göras i en personalgrupp på Unikum. Här kan ni skapa ett blogginlägg som fungerar som en analys för ert arbete. Nedan finns instruktionsfilmer som guidar er.

Skapa och tilldela pedagogisk planering

Hur kopplar du ett blogginlägg till pedagogisk planering

Hur skapar du en personalgrupp (till administratören)

Reflektion i en personalgrupp

 

 

 Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Målen anger inriktningen på utbildningen förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande" (Lpfö18, s.12)

"Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen"  (Lpfö18, s.16)

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter