Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

9

Geografi - Hållbar utveckling och Afrika

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 november 2020

Tidsperiod 
Vecka 46 - 50

Arbetssätt 

Vi kommer använda oss av NE:s digitala läromedel i första hand. Kursen består av 4 delar: hållbar utveckling, fattigdom, befolkning och sårbara platser. Vi jobbar med övergripande frågeställningar, ord och begrepp. Vad som ska göras är upplagt på på TEAMS - hemuppgifter. Läroboken kommer att användas som extramaterial & fördjupning. Gemensamma genomgångar genomförs kring grundläggande och centrala frågeställningar. Övningar och filmer används för att öva eller förtydliga kunskaper. Rödmarkerade frågeställningar kan utvecklas mer med tex fakta eller förklaringar.

Mål efter avslutat arbetsområde är att du ska kunna förklara nedanstående frågeställningar, begrepp och analysera innehållet i kursen så väl som möjligt…

 

1. Hållbar utveckling

NE: Vår gemensamma plats: Hur jordens befolkning ökat historiskt och hur ser det ut i framtiden? Hur defineras(förklaras) överbefolkning. Vad är hållbar utveckling?

Jordens resurser: Hur kan man dela in jordens resurser? Förklara kort. Vad är definitionen av ekologiskt fotavtryck? Hur är det ekologiska fotavtrycket i världen idag? Vilka problem finns med ökad konsumtion i fattiga och rika länder?

Geoboks.48-49: Hur används vatten i torra områden? Vilka problem kan uppstå? Ge exempel från Aralsjön

Att göra: Film om överbefolkning och besvara följande frågor:

Hur har befolkningsutvecklingen varit historiskt och hur blir den i framtiden? Vad beror befolkningsökningen på? Vilka problem ger befolkningsökningen för vatten, mat, mark? Lösningar?

Kolla ditt ekologiska fotavtryck.  Vad är ditt fotavtryck? Vad är din ”värsta” miljöpåverkan?

https://www.klimatkalkylatorn.se/     http://www.klimatkontot.se/BostadSnabb

 

NE: Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet:

Vilka är definitionerna av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet? Hur ska hållbar utveckling uppnås(de 4 hållbarhetsprinciperna)? Vilka är millenniemålen från år2000 och de 15 globala målen från år 2015? Vad är SDG samt vad innehåller den?

Geobok: s. 51 – 53: Titta på kartan s. 51 och beskriv vilka områden/världsdelar som har ”stort” resp ”litet” ekologiskt fotavtryck Varför är tex Bangladesh fotavtryck lågt? Hur stort är Sveriges fotavtryck? Varför?

 

Ekologisk hållbarhet (fördjupning)

NE: Vad handlar ekologisk hållbarhet om? Vilka viktiga delar av ekosystemen måste räddas? Hur många hektar använder den genomsnittliga världsmedborgarens fotavtryck. Vilken enhet brukar användas när man mäter ekologiskt fotavtryck? Vad  innebär begreppet Globalhektar? Hur många globalhektar förbrukar människorna i genomsnitt varje år? Vad är en hållbar förbrukning?

Att göra: Film: Härifrån till hållbarheten. Kläder. Anteckna smarta lösningar

 

Social hållbarhet(fördjupning)

NE: Vad handlar social hållbarhet om? Hur mäter man social hållbarhet(välstånd)? Var i välden ha man högst/lägst HDI?

 

Ekonomisk hållbarhet(fördjupning)

NE: Vad är definitionen på ekonomisk hållbarhet? Hur benämner man ”rika” och ”fattiga” länder idag? Hur ska vi uppnå ekonomisk hållbarhet i världen? Hur kan man bekämpa fattigdomen i världen? Hur stort är Sveriges bistånd? Vilka stora skillnader (ekologiska, sociala och ekonomiska) mellan mer eller mindre ekonomiskt utvecklande länderna hittar du i texten?

Att göra: Film – Hans Roslings 200 countries, 200 years, 4 minute

Begrepp:  överbefolkning, hållbar utveckling, överkonsumtion, levnadsstandard  befolkningsökning, ekologiskt fotavtryck, Globalhektar, klimatförändring,  förnybara/icke förnybara resurser, Ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, biologisk mångfald, milleniemålen, Globala mål, SDG, välfärd, rättvisa, HDI, BNP, Utsläppsrätter, fattigdom, bistånd, global orättvisa, överbetning, skogsavverkning, jorderosion, ökenspridning

 

2      2.  Levnadsvillkor/Fattigdom v.48

NE: Hur kan man dela in fattiga och rika länder? Vad är typiskt för ett låginkomst land? Var finns dom länderna? Skriv fakta om fattigdom – extrem, absolut och relativ. Vilka konsekvenser och orsaker(Afrika) till fattigdom tar texten upp? Hur gör rika länder och multinationella företag länder fattiga (globalisering åk 8)?

Bok s. 163 – 183:  Vad betyder begreppen I-länder och U-länder? Vad är det för skillnad att mäta välstånd i BNI/capita och HDI? Vad ingår i HDI? Vilka delar av välden har högst resp lägst HDI? Vad är typiskt för ett fattigt land? Vilka förklaringar till att vissa länder är fattiga hittar du på s.172? Vad har de rika länderna lovat att hjälpa till med s.180 - 181?

Vad är bistånd? Hur ser Sv bistånd ut?

Vad finns det för åsikter(+/-) kring bistånd? s.185

Att göra: Film: Jordens framtid - befolkning och resurser (SLI), Afrika - en kontinent i utveckling (SLI),

Begrepp: höginskomstländer, låginkomst länder, absolut fattigdom, BNP, HDI, multinationella företag, landgrabbing, bistånd,

 

3.  3.  Befolkning/Demografi v.48/49

NE: Vilka latinska begrepp står för läran om befolkning, antal födslar och antal döda? Vad är den naturliga befolkningsökningen? Hur stor är väldens befolkning idag? Varför ökade världens befolkning kraftigt under 1800-talet? Hur stor är befolkningsökningen idag? Varför ökar världens befolkning mindre nu?

Bok: övning på s.123

Att göra: Film jordens befolkningsökning

Begrepp: demografi, nativitet och mortalitet, befolkningspyramid, befolkningsökning, barnadödlighet, HIV, förbättrad levnadsstandard, jämställdhet,

 

4.     4.  Sårbara platser v.48/49

NE: Förklara begreppet sårbara platser. Ge exempel naturliga och av människan orsakade hot.

På vilka sätt gör överbefolkning, skogsskövling, markförstöring och luftföroreningar olika platser i världen sårbara?

Begrepp: sårbarhet, naturliga tex tsunami och av människan orsakade tex skogsskövling, klimathot, överbefolkning, skogsskövling, markförstöring, erosion, trädplantering luftföroreningar

 

Hur och när bedömer vi?

Löpande bedömning under lektioner genom muntliga diskussioner, arbete med uppgifternauppgifter samt och avslutande skriftligt prov v.50

 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback