Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Lag & rätt och mänskliga rättigheter åk 7

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 9 november 2020

Våra lagar och vårt rättssystem ska skydda vår demokrati och våra rättigheter. Varje medborgare har rättigheter, men också skyldigheter i ett samhälle. I detta arbetsområde ska vi ta reda på hur rättssystemet fungerar men också lära oss om mänskliga rättigheter.

I detta arbetsområde kommer vi inledningsvis arbete med de mänskliga rättigheterna. För att sedan gå vidare till lag och rätt. 

Våra lagar och vårt rättssystem ska skydda vår demokrati och våra rättigheter. Varje medborgare har rättigheter, men också skyldigheter i ett samhälle.

Vi ska gå igenom vilka handlingar som räknas som brottsliga och vilka påföljderna (straff) kan bli. Vi ska också ta reda på hur det fungerar i en svensk domstol och läsa en del lagtexter.

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas både muntligt och skriftligt. Det blir viktigt att du är aktiv när vi diskuterar, och att du förklarar och motiverar dina svar vid olika skriftliga övningar

Ord/begrepp att kunna: 

Se bifogad fil under uppgifter. 

Arbetsformer:

Föreläsning, diskussion, individuellt arbete, grupparbete, läsa i boken s. 102-124.

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

Du ska kunna beskriva det svenska rättssystemet. 

Du ska kunna använda samhällsvetenskapliga begrepp (begreppen ifrån listan i den bifogade filen).

Du ska kunna resonera kring sambandet mellan individen och rättsstaten. 

Du ska kunna redogöra för hur de mänskliga rättigheterna används och kränks i olika delar av världen. 

Bedömning baseras på: 

Prov och redovisning. 

Tidsplan: 

Vecka 47 ht 20 - vecka 4 vt 21

 

 


Läroplanskopplingar

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav samhällskunskap åk 7-9
Uppgifter
Prov lag & rätt
Fördjupningsuppgift Ta reda på vad som redan har gjorts och vad man kan göra för att förebygga brott i vårt samhälle.
Mänskliga rättigheter Workshop med fredens hus