Skolbanken Logo
Skolbanken

Björnidets Mål och utvecklingsplan Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling -20/21

Sandtorps förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Inom förskolan verksamhet skall allt som rör diskriminering och kränkande behandling aktivt motverkas.

Avdelning

text

Prioriterat mål

"Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas." (Lpfö-18, sid: 5).

 

Var är vi?/Nuläge

Beskriv vårt nuvarande arbete utifrån de nedan undersökta områdena:

a. Pedagogers självskattning utifrån diskrimineringsgrunderna:

Utifrån vår självskattning av diskrimineringsgrunderna ser vi att vi ligger lågt på religion och etnicitet.

b. Trygghetspromenader för barn:

Efter att vi intervjuat och gått trygghetspromenader med barnen individuellt har vi fått fram att Lejonkulan och myrsidan är mer utmaning och ger större leklust. De yngre svarade att Nalles cafe är bästa platsen, de äldre uppskattar de gemensamma rummen som vi har med Lejonkulan, även lekhörnorna inne på björnidet. Intervjuerna visar att barnen känner trygghet och trivsel. 

c. Gruppskattning barns lek och samspel:

Vi kan se en väl fungerande barngrupp där även det enskilda barnet får ta plats. Vi pedagoger har fokuserat mycket på lek och samspel och deltagit i leken och funnits nära barnen. Vi kan se att dom visar hänsyn till varandra, turtagning, regler. Vi kan även se att Lejon och Björnbarn leker mer med varandra nu än tidigare. Genom mer samarbete över avdelningarna kan vi se att barnen känner/visar större trygghet med alla pedagoger idag än tidigare.

Vart ska vi?

 Skriv här vad vi vill se för förändring och utveckling hos barngruppen och i vårt arbete när detta arbete är färdigt.

a. Pedagogers självskattning utifrån diskrimineringsgrunderna:

- Vi vill att barngruppen ska få en större förståelse för religion och etnicitet.

- Vi vill att barnen känner trygghet, respekterar varandra och visar hänsyn/empati gentemot varandra oavsett kön, funktionsnedsättning, etnicitet och religion. 

b. Trygghetspromenader för barn:

Vi vill att barnen ska känna sig trygga på förskolan, var dom än befinner sig inomhus och utomhus.

c. Gruppskattning barns lek och samspel:

Vi vill att barngruppen ska känna sig trygga med varandra och kunna leka i olika konstellationer. Att man ser olika möjligheter med att man får fler kompisar vilket också ger en större trygghet.

Hur gör vi?

Skriv här hur vi tänkt göra, våra förebyggande åtgärder. 

a. Pedagogers självskattning utifrån diskrimineringsgrunderna:

- Vi kommer att använda oss av barnkonventionen, Allas lika värde. Att få in mångfalden.

- Vi använder oss av de svarta lådorna som vi kan ha boksamtal kring och fördjupa oss i.

- Vi uppmärksammar, lyfter varandras likheter/ olikheter. Hur ser vi/ jag ut, min familj, hur jag bor? Hur ser jag ut i glasögon?

- Vi använder oss av kompisböckerna och Polyglutt.

- Vi lyfter fram olika högtider på samlingarna där vi samtalar om olika religioner.

-  Vi kommer att belysa religion och annan trosuppfattning genom boksamtal och samlingssituationer.

- Vi sätter upp bilder på avdelningen med olika etniciteter/ religioner/ familjekonstellationer.

- Vi sätter upp bilder på avdelningen på flaggor, länder, språk som barnen kan identifiera sig med, "hej" på respektive språk/ flagga. 

b. Trygghetspromenader för barn:

Vi fortsätter att låta barnen vara delaktiga i att tycka till om miljön på fsk både inne och ute. Vi möblerar om efter behov och önskemål tillsammans med barnen. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga i deras lärmiljö, både inne och ute.

c. Gruppskattning barns lek och samspel:

Vi delar in barnen i mindre lekgrupper för att bredda nya kompisrelationer, som även gynnar deras lekro. 

Hur blev det?

- Vad har vi gjort?

- Vad ser vi för mönster/resultat?

- Vad tar vi med oss och utvecklar framåt samt vad tar vi med oss in i det främjande arbetet?

Reflektera utifrån följande områden:

a. Pedagogers självskattning

b. Trygghetspromenader för barn

c. Gruppskattning barns lek och samspel

Detta synliggörs i lärloggar och i pedagogernas reflektioner och analyser. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback