Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Modersmålsundervisning ትግርኛ/tigrinja

Lerum Modersmål, Lerum · Senast uppdaterad: 13 november 2020

Vi kommer att arbeta med läsförståelse, skrivande av olika egna texter, öva grammatik, samtala och tala framför gruppen, och diskutera av olika texter om tradition och kultur.

Syfte

Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten. Utbildningen i modersmål syftar dessutom till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Utbildningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

 

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

- att kunna använda en kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk i olika samtal och diskussioner

- att kunna ge muntliga presentationer för olika mottagare med anpassning av språk, innehåll och disposition

- att kunna läsa olika texter med flyt och kunna använda olika lässtrategier

- att kunna tolka textens budskap, resonera och läsa mellan raderna

- att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört

- att kunna skriva olika texter, beskrivningar och berättande texter

- att kunna använda olika hjälpmedel för att förbättra sin skriven text

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • skriva egna texter av olika slag för olika syften och mottagare 
 • läsa olika texter
 • berätta, beskriva och förklara händelser framför gruppen
 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper
 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter och göra rollspel

Ni kommer att bedömas genom att du

 • kan läsa olika texter med flyt genom att använda lässtrategier
 • kan göra sammanfattningar av textens innehåll till tidsaspekt och orsakssamband, skapa läsförståelse
 • kan tolka texten utifrån egna erfarenheter 
 • kan skriva olika texter 
 • kan skriva texter med beskrivningar och berättarstruktur
 • kan anpassa textens innehåll och språk till olika situationers syfte
 • kan samtala och delta i diskussioner i olika sammanhang 
 • kan ställa frågor och framföra åsikter 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Matriser i planeringen
2 Modersmål, Underlag för utvecklingssamtal åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback