Skolbanken Logo
Skolbanken

Barnkonventionen 2020

Trönningesbjärsvägens förskola, Varberg · Senast uppdaterad: 16 november 2020

Vår läroplan, Lpfö 2018 genomsyras av FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas. Riksdagen tog beslut om att barnkonventionen blir en del av svensk lag från 1 januari 2020.

VAD:.

På torsdag v47 ska ha hela förskolan att en ljusfest för världens barn då vi vill uppmärksamma barnkonventionens dag. På Mörkgrön kommer vi under hela veckan därför också att ha extra fokus på  FN:s barnkonvention. 

 

MÅL:

🔸 Göra barnen medvetna om Barnkonventionen och vad den innebär. Att vi alla har rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

🔸 Vi ska arbeta för att barnen ska utveckla en förståelse för sig själv, gruppen och sin omvärld.

 

VARFÖR:

🔸Läroplanen för både förskola och skola slår fast att det är skolans uppdrag att förmedla kunskap och förståelse för de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen

🔸Barnkonventionen genomsyras av en syn på barn som fullvärdiga individer med egna rättigheter och lägger stor vikt vid barnens rätt till inflytande, att känna sig delaktiga och att någon lyssnar på dem. 

 

Länk till barnkonventionen, kort version

 

https://unicef-porthos-production.s3.amazonaws.com/unicef_barnkonventionen_a5.pdf

 

 

Hur:

 

🔸Vi planerar att arbeta kring olika artiklar med hjälp av samlingar där vi pratar med barnen om till exempel hur man är en bra kompis och där vi tar reda på vad barnen själva tycker och tänker. Vi kommer att planera undervisningen med lekar, sånger, litteratur, film,  samarbetsövningar och skapande verksamhet med koppling till ämnet.

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter