Skolbanken Logo
Skolbanken

Vulkaner

Adolfina förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 5 februari 2021

Vi vill ta reda på vad barnen vet om vulkaner och lava och tillsammans lära oss mer om detta.

Innehåll

Projektarbete kring vulkaner med barnen på avd Regnbågen.

 

Varför

Barnen visar stort intresse för vulkaner och lava.

 

Syfte/mål

Att barnen utifrån sina intressen och vetgirighet ska lära sig mer om vulkaner.

Att barnen ska tillägna sig kunskaper om vulkaner på olika sätt tex genom film, litteratur, lek, skapande och genom varandra.

Att barnen genom projektet ska få ett utökat ordförråd, både ord som har med vulkaner att göra men även andra ord. Vi ska även använda TAKK.

 

 

För barnen

Delta i grupper där vi pratar om vulkaner, lära sig nya begrepp och delge varandra vad man kan och vilken kunskap man har fått under projektets gång.

Studera vulkaner på film och i litteratur.

Skapa vulkaner med olika material och olika tekniker.

Leka lekar och sjunga sånger som berör vulkaner.

 

För pedagoger

Lyssna in och observera barnen och utgå ifrån deras kunskaper och frågor.

Söka efter filmer, bilder och litteratur som handlar om vulkaner. Både själva och tillsammans med barnen.

Söka efter förslag till lekar och skapande som handlar om vulkaner.

 

Planera och genomföra

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

Det kompetenta barnet, ge barnet rätt förutsättningar i lärmiljöer och samtal.

Barns inflytande, lyssna in barnen, vad har de för intressen, barnen är med och dokumenterar och reflekterar.

Kreativitet, sång, dans, lek, dramatisering, skapande i atelje.

Olika gruppkonstellationer.

Nyfiket, lustfyllt, utmanande lärande.

Ta hjälp av och använda våra digitala verktyg i projektet.

 

 

Priomål1

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

 

Priomål2

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

 

 


Läroplanskopplingar

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter