Skolbanken Logo
Skolbanken

Bosgårdens pedagogiska enhet Sländan- pedagogisk planering undervisning HT20 Rörelse och musikens språk

Jungfrustigens fsk/Bosgårdens ped. enhet, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

VARFÖR?

Musik är ett språk som förenar många olika människor runt om i världen. Musik kan förmedla ett budskapen men också känslor (Vesterlund, 2003). Vi har valt att jobba med musikens språk för att ge barnen en bredare syn på vad språk är. Det finns många olika språk som vi kan kommunicera på och med. Musiken är ett språk som används av många och kan läsas av alla som någon gång lärt sig det. Genom att ge barnen kunskap om noter vill vi introducera barnen i musikens värld för att skapa en förståelse för att språk kan se olika ut. Vi vill också med hjälp av musiken skapa en gemenskap med varandra.

VAD?
Det vi kommer göra är att låta barnen möta musikens språk det vill säga noter. De noter som vi kommer fokusera på är halvnoten, fjärdedelsnoten och åttondelsnoten. Innehållet i undervisningen blir noter och dess notvärden och förståelsen för att musiken också är ett språk och hur det språket är uppbyggt. 

 

HUR?

Barnen kommer möta noter som är skrivna på notblad men också utskrivna samt större noter i kartong. Ärtan kommer att komma med sin låda till undervisningen. I den kommer det finnas äggmarackas, noter och en trumma. Tillsammans med Ärtan kommer vi att få testa oss fram på ett lekfullt och varierat  sätt för att skapa en förståelse och tillägna oss kunskap kring noterna som finns i musikens språk. Vad händer om vi alla spelar lika? Vad händer om vi spelar olika? Genom att ta till oss musikens språk på ett varierat sätt ger det barnen en möjlighet att skapa sig erfarenheter utifrån olika behov på ett varierat sätt. 

Vi vill stimulera barnen i deras språkutveckling, läs- och skrivutveckling. Vi vill också uppmuntra dem till att uttrycka sig i olika sammanhang på olika sätt både verbalt och kroppsligt då det verbala bara är en liten del av den totala kommunikationen (Larsson, 2020). Därav har vi valt att jobba med både skrivna ord, bilder, instrument och rörelse med kroppen.
Barnen kan visa vad de tagit till sig genom att springa när de ser en springnot eller säga springnot eller säga åttondelsnot. Alla dessa beskrivningar av en not i musiken språk är densamma oavsett om det skildras verbalt eller kroppsligt. Varför det är så viktigt är att få uttrycka det så väl kroppsligt som verbalt är för att vårt kroppsspråk består av många olika signaler och reaktioner som skapar helheten i kommunikationen. Larsson (2020) anser att alla samtal som sker i förskolan spelar stor roll för barns lärande vilket vi lägger stort fokus på i undervinsnignsituationen. 

 

När vi visar på mångfalden av språk och hur vi använder oss av dem blir det en naturlig variation i arbetet. Vi lär med hela kroppen. Vi ser språken, hör språken och upplever språken med kroppen(Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson, 2013). 


Hur ska det dokumenteras
?

Hjälpsamma frågor, raderas innan publicering: För vem? Hjälp Vad, vem, hur, varför?

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Läroplanskopplingar

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback