Skolbanken Logo
Skolbanken

Boken - måltider

Linderöds förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 21 juni 2021

Vi ser måltiderna på förskolan som bra tillfällen till diskussioner och samtal med barnen. Vi arbetar mot läroplansmål som finmotorik, inflytande, begreppsbildning, språkutveckling och matematik.

VT21

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

 

Vi ser att barnen kan benämna en del av vad som finns på bordet och har stort intresse för att använda sig av TAKK, både vid bekräftelse när de frågar om ex. mer mjölk eller vid samtalsämnen som ex. vad mamma och pappa gör - ex. jobbar.

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

 

 

Barnen får en chans till att öva sig i bordsskick, att äta med bestick och dricka ur glas eller mugg varje dag. De lär sig att sitta ner och vänta på sin tur samt träning på hur vi kan föra dialoger och konversera runt matbordet.

 

Pedagogerna hjälper till att dela maten för att underlätta intag av mat och minimera risken för att barnen ska sätta i halsen. Vi uppmuntrar och upprepar maten och dryckens namn för att underlätta och hjälpa barnen att kunna berätta eller visa vad de vill ha mer av. Vi uppmuntrar även till att alla ska börja lära sig att använda bestick vid matbordet. Vi hjälps åt under matstunderna att turas om att tala så alla barn känner att de får en chans att komma till tals. Barnen ska också kunna visa eller berätta om de vill ha mer mat och vad de vill ha mer av.

I undervisningssituationerna tänker vi använda oss mer av material som TAKK och rim och ramsor.

Måltiderna blir även en möjlighet för barnen att använda matematiska begrepp och räkna anta samt se på form och färg och använda lägesbegrepp.

I dessa moment ser vi också att olika färdigheter för lärande tränas.

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

 

Under matsituationerna ger vi pedagoger barnen tillfälle att lära sig t.ex. att namnge vad som finns på bordet, mat och tillbehör som serveras. 

Barnen har bestämda platser där de kan känna igen bordsgrannen och känna sig trygg i sin egen plats vid bordet.

Vi använder "veckans rim och ramsor" som är stående på bordet så barnen kan titta och samtala om ex. katten.

Vi pedagoger skriver ut och tejpar upp fler TAKK-ord som har med matsituation att göra.

Pedagogers förhållningssätt bör vara lugnt och inlyssnande, uppmuntra till samtal och på så sätt förmedla vikten av att äta i lugn och ro.

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

 

Resultat

Vi ser :

-att tydliga rutiner har gjort att matsituationerna har blivit lugnare. Ljudvolymen har minskat, vilket ger bättre möjligheter till samtal. 

-att barnen hjälps åt, delar med sig inspirerar varandra . Flera av barnen har blivit modigare när det kommer till att prova nya maträtter och smaker.

-en ökad nyfikenhet kring maten och vart den kommer ifrån. Några barn kan göra kopplingar mellan saker de äter och sådant vi jobbat med och odlat i barnens trädgård.  

-att flera av barnen kan dricka ur vanligt glas, och använda både kniv och gaffel när de äter.

-att flera av barnen har lärt sig benämna nya saker, antingen med ord eller med hjälp av TAKK.

 

 

 

 

 

 

 

HT21

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

 

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

 

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

 

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback