Skolbanken Logo
Skolbanken

Elinebergs SKA-dialog

Ängslyckans förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

SKA-dialog, systematiskt kvalitets arbete för en likvärdig utbildning.

På Elinebergs förskolor har rektorn och utvecklingsledaren 5 riktade nedslag i arbetslaget, i det systematiska kvalitets arbetet. 

De sker utifrån årsklockan och dialogen sker i Unikum.

Vi använder oss av de didaktiska frågorna: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi ? Hur blev det? och dokumenterar allt i unikum.

Syftet med det systematiska kvalitets arbetet är: Förskolan ska ge en likvärdig utbildning till barnen.

Enligt skollagen kap4. "Ett systematiskt kvalitets arbete är att alla som arbetar i förskolan ska kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållanden till målen och utifrån det planerade och utveckla utbildningen" 

Det är viktigt att SKA är hanterbart, meningsfullt och begripligt för processens gång.

Vi utgår från verksamhetens mål: Barn är delaktig och har ett inflytande i sitt lärande samt vår vision "På Elinebergs förskolor skapar vi tillsammans barnens bästa dag, varje dag. För att det är viktigt, det är på riktigt.".

Utifrån Skollagen och skolverket har vi säkerställt vårt systematiska kvalitetsarbete. 


Läroplanskopplingar

kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål

följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,

analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. 

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback