Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Mål och utvecklingsplan Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling -20/21

Winklerska förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Inom förskolan verksamhet skall allt som rör diskriminering och kränkande behandling aktivt motverkas.

Avdelning

text

Prioriterat mål

"Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas." (Lpfö-18, sid: 5).

 

Var är vi?/Nuläge

a. Pedagogers självskattning utifrån diskrimineringsgrunderna

Vi alla tre känner att vi har skattat oss relativt högt då vi känner oss trygga i vårt förhållningssätt och medvetenhet i arbetet. 

Vi jobbar främjande mot de olika diskrimineringsgrunderna bland annat med tidigare bekant material så som "Kanin och Igelkott", Barnkonventionen samt avdelningens projekt "Veckans Barn".

b. Trygghetspromenader för barn

Genom barnintervjuer, observationer och kollegiala reflektioner har vi nu en tydlig bild om var barnen föredrar att leka, vilka material de uppskattar mest och om de känner trygghet i gruppen samt med oss pedagoger. Det har verkligen varit givande samtal med barnen, både för oss och för de. Vi ser tydligt att kamrater och lekar samt material är viktigare än miljön. Barnen skapar den miljö de vill befinna sig i, flyttar runt. De är också noga med att fördela sig så det inte blir för många på samma plats. Det blir sällan konflikter kring detta utan de löser det på egen hand eller med lite vägledning.

c. Gruppskattning barns lek och samspel

Vi har gått igenom gruppskattningen för varje barn men har analysen kvar att göra.

Vart ska vi?

a. Pedagogers självskattning utifrån diskrimineringsgrunderna

b. Trygghetspromenader för barn

Viktigt att alla barn känner sig trygga i vår miljö så de kan röra sig fritt och obehindrat såväl inne som ute. Vi vill utmana barnen att kunna bryta mönster och tänka nytt. Öppna upp för nya kontakter och relationer. Vi uppmuntrar barnen att bli problemlösare och konfliktlösare innan vi "blandar oss i" men vi vill finnas nära till hands om de behöver hjälp.

Fram för allt ute på stora gården sker fint samarbete mellan avdelningarna, "alla barn är allas barn" detta vill vi visa tydligt för barnen så de är bekväma.

c. Gruppskattning barns lek och samspel

Barnen uppmuntras till att delta i fri såväl som styrda lekar och aktiviteter. Vara okej med att inte alltid ingå i samma grupp som bästa kompisen. Utvecklas och sätta sig själva i nya sammanhang.

Hur gör vi?

a. Pedagogers självskattning utifrån diskrimineringsgrunderna

b. Trygghetspromenader för barn

c. Gruppskattning barns lek och samspel 

Hur blev det?

 

Detta synliggörs i lärloggar och i pedagogernas reflektioner och analyser. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback