Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

3 - 5

Fri lek på Bryggan

Spekerödskolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Leken är viktig för barns sociala utveckling. Det är viktigt att både den fria och den styrda leken får ta plats på fritids.

Att leka är centralt för barns och elevers liv, lärande och utveckling.
Genom leken får eleverna möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Den stimulerar elevernas fantasi, kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och att lösa problem. För barn är leken ett verktyg för att göra världen begriplig. Leken utvecklar elevernas sociala förmågor, men tillför också kunskaper i matematik, språk, samhällskunskap med mera, beroende på vad barnen leker.

Tisperiod
Hösttermin 2020 / Vårtermin 2021

Exempel på aktiviteter:

 • inomhusaktiviteter
 • utomhusaktiviteter
 • spel, spela fotboll, spela kort
 • skapande lek
 • fri lek

Vad tränar vi genom detta?

 • utveckla social förmåga, samspel med andra så som turtagning, följa regler, lyssna och genomföra idéer.
 • utveckla kunskaper
 • Utveckla språket och förmåga att kommunicera
 • utveckla kunskaper om natur och samhälle
 • kreativitet och skapande
 • rörelse
 • ta hänsyns till varandra
 • ta ansvar för material
 • ta initiativ
 • lösa problem

Syfte

 • Syftet med den leken är att... 
 • Skapande arbete ock lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.(LGR11,Kap:1)
 • Barn leker för att göra verkligheten begriplig, förstå sig själva och sin omgivning och bearbeta intryck, lekmaterial är deras verktyg. Genom leken tränar barnen sin sociala förmåga, kreativitet, fantasi, samspel och tur tagande.

 

Innehåll

 • Leken vävs in i det dagliga arbetet då möjlighet ges att tillägna sig ett lustfyllt lärande samt att bearbeta yttre intryck.

 

Så här ska vi arbeta

 • Dagliga fria lekstunder på fritids, där eleverna får ges möjlighet att välja utifrån behov och intresse.
 • Vi har både lek inomhus samt utomhus.
 • Lekar och aktiviteter i gympasalen.
 • Lekar i olika utomhusmiljöer och utflykter till skogen.

 

Utvärdering

 • Vi utvärderar tillsammans med barnen på våra fritidsråd.
 • Utvärdering sker även i vårt arbetslag med samtliga pedagoger.

 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback