Skolbanken Logo
Skolbanken

Mall - Natur

Färentuna Fritidshem, Ekerö · Senast uppdaterad: 21 mars 2023

"Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling." Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att "Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling"

Instruktioner

  1. Läs gemensamt Ingresstexten (ovan)
  2. Rubrik: Ändra rubrik till aktuell avd och lägg till medredaktörer (alla pedagoger kopplade till avd.) i planeringen.
  3. Vad är det ni vill att eleverna ska lära sig? Titta på punktlistan (längst ned) både gröna och lila och välj ett fåtal syften och mål som ni vill planera för i detta block. Ta bort de syften och mål som inte är relevanta för denna planering genom att klicka på kryssen. Klicka inte i bara för sakens skull, det ska finnas en tydlig tråd kopplat till det ni skrivit ovan.
  4. Svara sedan på frågeställningarna nedan...

 

1. Hur ska de träna på det ni vill att de ska lära sig mer om? Beskriv vilka aktiviteter/undervisning ni planerar för? Använd gärna progressionstrappan för inspiration. 

 

2. Hur ska ni göra eleverna delaktiga och få inflytande i det ni planerat? ex hur kan ni använda er av deras intressen, eleverna olika styrkor och förmågor för att stötta aktiviteten/undervisningen. 

 

3. Dokumentation: Hur ska ni dokumentera elevernas lärande så att både ni och dem ser vad de fått lära sig mer om eller utmanats att göra som de kanske inte kunde innan?

 

4. Genomförande: Hur ska ni strukturera upp aktiviteterna/undervisningen, vem gör vad och när? Vad har ni pedagoger för olika ansvarsområden? 

 

5. Utvärdering: Hur gick det att genomföra det ni planerat, vad gick bra, vad gick inte som planerat och varför? Vilka lärdomar tar ni med er?


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter