Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Geografi, Svenska

·

Årskurs:

8

En produkts livscykel

Vifolkaskolan 7-9, Mjölby · Senast uppdaterad: 21 januari 2021

Du väljer en produkt och följer den från själva råvaran till den färdiga produkten och slutligen till återvinningen. Har din produkt en hållbar livscykel?

Målet med undervisningen

Du ska följa en produkt från dess ursprungliga form som råvara till produktionen och fram till den färdiga produkten. Du ska sedan följa din produkt när det gäller transporter, användning och så slutligen återvinning.

Du startade din förberedelse för uppgiften redan förra terminen under SO-lektionerna då du lärde dig om jordens olika klimat- och vegetationszoner och de förutsättningar som dessa ger. Vidare lärde du dig om olika naturresurser och du kommer fortsätta denna termin med att lära dig om vad som menas med näringsliv och dess olika sektorer. Du ska även kunna använda begreppet hållbar utveckling i relation till din produkt. Genom att skriva en faktauppsats i samarbete med svenskämnet ska du visa att du behärskar denna kunskap. (NE Geografi: Kap 6 Klimat, Kap 7.3 Klimathot och extremväder, kap 7.4 Sårbara platser skapade av människan, Kap 8 Näringsliv, handel och kommunikation. Kap 9 Naturresurser, Kap 10 Hållbar Utveckling) I din text ska du visa att du förstår och kan använda ämnesspecifika begrepp. Det finns en ordlista på classroom. Där hittar du också ett förtydligande av uppgiften med exempel på frågor du kan ställa dig.

Du ska föra en källdiskusion över de källor du använt.

 

Så här ska vi arbeta

 

Du ska välja en produkt och skriva en utredande faktatext om din produkts livscykel från råvara till återvinning. Du ska använda följande upplägg:

 

Rubrik

Inledning

Brödtext

Avslutning/Egen reflektion

Källförteckning

Källdiskussion

 

Arbetet är ett samarbete mellan ämnena geografi och svenska. Arbetet sker under både SO och svensklektioner.

 

 

 

Det här ska bedömas

Det inlämnade arbetet bedöms i både geografi och svenska.


Läroplanskopplingar

kunskaper om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen,

kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling, och

förmåga att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera omvärlden med hjälp av geografins metoder och verktyg.

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och

Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sårbarhet och hur risker kan förebyggas.

Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.

Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.

Digitala och analoga kartors uppbyggnad samt olika kartprojektioner och deras egenskaper. Geografiska informationssystem (GIS) och exempel på hur de används i samhället.

Beskrivningar och analyser av platser och regioner med hjälp av kartor, enkla former av GIS, fältstudier och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Sakprosatexter för ungdomar och vuxna. Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter. Texternas syfte, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. Kombinationer av olika texttyper.

Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska förhållanden, mönster och processer. Eleven för enkla resonemang om orsaker till geografiska mönster och processer samt om deras konsekvenser för människa, samhälle och natur. Eleven visar även grundläggande kunskaper om namn och lägen på relevanta platser och regioner i olika delar av världen.

Eleven visar grundläggande kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor. Eleven för också enkla resonemang om åtgärder för att främja hållbar utveckling utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv.

Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera förhållanden på olika platser och i olika regioner.

Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation, i huvudsak fungerande struktur och innehåll samt viss anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från olika källor och presenterar informationen på ett i huvudsak fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar. Eleven för till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven skriver olika slags texter med relativt god språklig variation, fungerande struktur och innehåll samt relativt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett fungerande sätt.

Eleven söker och väljer med relativt god säkerhet information från olika källor och presenterar informationen på ett fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar. Eleven för relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Eleven söker och väljer med god säkerhet information från olika källor och presenterar informationen på ett väl fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar. Eleven för väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen
Faktatext
Kunskapskrav geografi åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback