Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Ma: kap 4 Geometri åk 8 vt-21

Västervångskolan F-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Det här området handlar om olika geometriska figurer, dess egenskaper, cirkelsektor, omkrets och areor. Nyttigt för såväl fortsatta studier som i vardagslivet!

När du har arbetat med detta område ska du kunna:

  • beräkna cirkelns omkrets och area
  • beräkna area av cirkelsektor och längd av cirkelbåge
  • enheter för volym
  • beräkna volym
  • beräkna begränsningsyta
  • använda de begrepp som hör till arbetsområdet
  • lösa problem som hör till arbetsområdet

 

Vi kommer att bedöma:

Varje lektionstillfälle, samt avsluta med prov. Se matris nedan.


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Likformighet och symmetri i planet.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Matriser i planeringen
Matematikmatris åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter