Skolbanken Logo
Skolbanken

Bornholmssamlingar

Gladbackens förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Vi arbetar med språket utefter Bornholmsmodellen. Här använder vi oss av sagor, sånger och ramsor. Vi fokuserar på det enskilda barnet som skall känna sig sedda, trygga och känna tillit till sig själv och sin egen förmåga.

Innehåll

 

 

Bakgrund och Syfte:

Vi har tidigare arbetat med de yngsta barnen utifrån Bornholmsmodellen och vi har märkt att barnen utvecklas språkligt av vår undervisning och att de visar ett stort intresse av det vi undervisar i (sagor, sånger och ramsor).

Före Bornholmsmodellen är ett språkutvecklande material som är forskningsbaserat, det lägger grunden till barns läs, skriv och talinlärning. Språkutveckling är också en bra förutsättning för att stimulera samspel och gemenskap. Denna forskning har visat att för att barnen skall kunna utveckla god läsinlärning, är det viktigt med språklig medvetenhet. Om barnen får ägna en liten stund åt språklekar varje dag, klarar de läs- och skrivinlärningen bättre i skolan. Särskilt goda effekter på läs- och skrivinlärning kan man uppnå genom att göra barnen särskilt uppmärksamma på olika ljud och bokstavslekar. 

 

Mål:

 

 

Vårt mål med att arbeta utifrån Bornholmsmodellen är att barnen skall utveckla sin förmåga att lyssna, ge uttryck för sina egna uppfattningar. Utveckla sitt ordförråd, leka med ord, ställa frågor och kommunicera med varandra. Samt att utveckla sitt intresse för bilder och texter samt att tolka dessa. 

 

Konkreta mål:

- Bli medvetna om att olika ord rimmar på varandra

- Kunna återberätta sagor på något sätt, med olika stöd

- Lära känna nya ord och få förståelse för dem

- Bli uppmärksamma på olika ljud/fonem, hur ord och bokstäver låter snarare än vad de betyder 

- Lyssna och ge yttryck för sina tanka och uppfattningar

 

 

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

Här fyller du i vilka aktiviteter kopplade till planeringen

 

Vad ska vi göra(innehåll)?

Vi kommer att bedriva språksamlingar varje dag i veckan. De kommer att baseras på Bornholmsmodellen, mycket sånger, ramsor och sagor. Vi kommer också att arbeta vidare med våra namnkort, vilket gör att varje barn blir sett och uppmärksammat.

 

 

Hur ska vi göra(form)?

Vi har språksamlingar som innehåller de element som vi nämnt tidigare, samt att vi har sagan uppsatt i rummet och som små flanobilder så barnen kan berätta/återberätta sagorna.

 

 

Vem/vilka(aktörer)?

Alla barnen som är på lillgrodan samt pedagogerna

 

 

Var(ute-inne-rum-plats)?

plats/situation

I det stora rummet vid tavlan.

 

 

När?

tidsperspektiv

På förmiddagarna

 

Teorier/forskning

- Barnkonventionen, barns rätt till uttrycka åsikter, rätt till lek samt rätt till utbildning

- Samspelsteorin

- Scaffolding

- Lear by doing

- Erfarenhets baserad lärande (Eslövs kommuns språkpolicy)

 

 

 

Dokumentation

 

* Vi kommer publicera aktivitetstillfällena i olika lärloggar (både enskilda och gemensamma

* Alla pedagogerna på lillgrodan, vi kommer att dokumentera på våra planeringstider.

* Observerar barnen som sker dagligen, med dagliga reflektioner om varje barn

 

 

 

Analys, utvärdering och reflektion:

 

Samvärdering/efterarbete

Dess frågor utvärderas, reflekteras och dokumenteras varje vecka

Vad- Hur- Vem/vilka blev det?

När-Var blev det?

Varför blev det som det blev? Möjlig vidareutveckling


Andra frågor vi kan ha med i vår reflektion:

Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback