Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4

Vikingatiden

Stadsskogenskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Under några veckor kommer vi att jobba med vikingatiden.

Arbetsområde:

Vi kommer under några veckor jobba med vikingatiden. 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- berätta om några händelser under vikingatiden,

- beskriva hur människor levde då och varför de levde så, 

- beskriva vikingatågen och några kulturmöten,

- berätta om några viktiga personer under vikingatiden och hur dessa påverkade vikingatiden,

- reflektera kring hur människors tro påverkade hur de levde,

- reflektera kring vår bild av vikingarna. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

reflektera och beskriva vikingatiden.

Undervisning:

Vi kommer att:

- läsa,

- diskutera,

- titta på film,

- reflektera,

- skriva berättelser, 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Vikingadagbok