Skolbanken Logo
Skolbanken

Mer än bara siffror: matematiskt mönster och sortering

Trönningesbjärsvägens förskola, Varberg · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Matematik med fokus på sortering och mönster

 1. BInledning: Var är vi? Utifrån vår kartläggning, tidigare analys/analyser, behov och Barnhälsadialog, vart riktar vi lärandet mot i vår grupp? 

Var befinner vi oss just nu? Vilka lärprocesser är barnen inne i just nu? Vad kan/vet barnen om detta? Hur breddar/utmanar vi lärandet och deras förmågor ytterligare?

Intressen, intervjuer, observationer?

Under höstterminen påbörjade vi temat ”mer än bara siffror”. Temat är indelat i tre delar. I första delen arbetade vi med veckans siffra där vi arbetade igenom siffrorna 0-9. 

1. Vilket/vilka lärandemål ska vi arbeta med ur Lpfö-18:  

 förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik

 

a. Innehåll Vart ska vi?

Vad ska läras? Vad vill vi att våra barn ska lära sig - uppleva -utveckla för förmågor - sträva mot? Kopplat till målen vi valt i Lpfö-18

 • upptäcka mönster
 • tillverka egna mönster 
 • använda konkreta begrepp
 • urskilja former, antal och storlekar

 

b. Syfte:

Varför har vi valt detta/dessa mål? Varför är just detta/dessa lärandemål viktiga för våra barn?

Vi och barnen ser detta som en naturlig fortsättning från föregående tema då vi arbetade med alfabetet ”från A till Ö”. Barnen påpekade att ”nu ska vi jobba med siffror”. 

Vi vill uppmuntra, utveckla och utmana barnens intresse och förmågor inom matematik. 

Arbetet med matematik i förskolan syftar till att genom lust och glädje engagera barn i grundläggande aktiviteter med t.ex. tal, geometri och mätning. Utbildningen ska bidra till att utveckla barns förmåga att undersöka problem och matematiska begrepp samt resonera och kommunicera idéer och tankegångar med olika uttrycksformer. Matematiken kopplas till förskolans arbete inom andra områden, som språk, naturvetenskap, estetisk verksamhet och teknik. Vi vill ge varje barn möjligheter att utveckla sin matematiska förmåga efter egna förutsättningar. Barnen ska få uppleva tillfredsställelse över framsteg samt känna tilltro till sin egen förmåga och därmed kunna lära och använda matematik såväl i vardag som i framtida sammanhang. 

 

2. Vilka kännetecken - kriterier strävar vi mot?

a. Hur vet/ser vi att vår undervisning bidrar till barnets lärande/förändrade kunnande?

Detta kommer synas i barnens intresse och engagemang. 

3. På vilket sätt gör vi/är barnen delaktiga i vår planering?

Hur ska det ske på bästa sätt? frågor, observationer, uppgifter, material, intervjuer

Vi har utifrån vår kartläggning av barnens behov och intresse planerat upplägget av temat. Exempel har barngruppen ett stort intresse av att pärla, vilket vi tar med oss i planeringen. 

4. Planerad tidsperiod:

Del två där vi fokuserar på sortering och mönster kommer vi fokusera på under januari till mars 2021. 

 1. 5. Genomförande - arbetsmetoder: Hur gör vi?
Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla

Matematik med fokus på mönster och sortering. Vi kommer att börja med att i smågrupper samtala kring begreppen mönster och sortering. Vilken förförståelse finns av begreppen. Vilka förslag kommer de med kring innehållet. 


Lärmiljö inne-ute, fysisk-social-pedagogisk 

Vi har en inomhus miljö som inbjuder kring matematik. ”Glasseri1” är en lekmiljö där barnen leker matematik, sortering med hjälp av glassförsäljning. Vår tanke är att miljön kommer utvecklas under temats gång. Vi kommer nyttja vår vår närmiljö exempelvis skogen. 

Alla delaktiga (vårdnadshavarna)

I dessa rådande tider då kontakten med vårdnadshavarna begränsas kommer vi att nyttja unikum med lärloggar både gemensam och enskilda. 

Material, olika tekniker, olika verktyg

Vi kommer nyttja de material vi har exempelvis Lego, plusplus, pärlor, byggmaterial, spel i olika former, iPad. 

Indelning av barngruppen

Vi kommer arbeta i våra smågrupper. 

Planerad undervisning/Spontan undervisning 

Vi kommer använda oss utav ett matematiskt språk under hela undervisningen. Vi kommer att sätta upp bilder med förslag på mönster och matematik vilket kommer bidra till en spontan undervisning. Under vår kvalitetsplanering kommer vi att planera vår undervisning vecka för vecka utifrån vår planering. 

Finns följande inplanerat för barnens lärande/progression:

 • utforska, experimentera och uppleva
 • flera olika sätt
 • kognitiv utmaning
 • metakognition
 • analysera och sortera
 • inkubation (vila emellan)

Barnen kommer få möta matematiskt mönster på flera olika sätt exempelvis rita, pärla samt smaka på ett matematiskt mönster.

6. Dokumentation

a. Vad ska vi titta efter? 
b. Vilka metoder har vi för att dokumentera lärandet?

 • Vi kommer fotografera, filma och anteckna. Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi använder oss utav Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 
 •  

7. Reflektion - Uppföljning

 • bedömning av hur arbetet fortskrider, går lärandet mot vårt/våra läroplansmål?
 • reflektion, både barn och pedagoger
 • vad är nästa steg?

8. Analys, Hur blev det?

Vilka lärdomar tar vi med i vårt fortsätta arbete med barngruppen?

 

 •  

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback