Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

5

Kemi: Materians uppbyggnad

Smygeskolan F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 5 januari 2021

Du ska nu få inblick i kemins värld och upptäcka att allt runt oss handlar om kemi.

Begrepp

 • materia - grundämne, kemisk förening

 • atom- kärna, proton, neutron och elektron

 • molekyl

 • fast- flytande- gasform

 • brännbarhet

 • kemiska reaktioner

 • systematiska undersökningar

 • hypotes

 • dokumentation

 • brandfarliga ämnen

 • eld

 • experiment

Arbetssätt

Vi förklarar vad materia är och dess uppbyggnad - atom, atomkärna, proton, neutron och elektron.

                                                          dess former      - fast, flytande och gas

                                                          dess indelning       - grundämnen, kemiska föreningar

Vi behandlar några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människan.

 Informativa filmer visas, som ger möjlighet till diskussioner. 

Vetenskapliga artiklar diskuteras. Jämförelser görs mellan förr och nu.

Enkla experiment genomförs och eleverna tränas att göra systematiska undersökningar och att dokumentera. 

Bedömning

Din förmåga att kunna beskriva en atom och en molekyl.

Din förmåga att kunna beskriva vad ett grundämne är och en kemisk förening är. 

Din förmåga att beskriva ett ämnes tre former - fast- flytande - gasform.

Din förmåga att beskriva och förklara hur en brand kan uppstå.

Din förmåga att kunna berätta om viktiga upptäckter inom kemin.

Din förmåga att göra enkla undersökningar - planera, ställa hypotes, utföra, dra slutsats, jämföra och utvärdera.

Din förmåga att läsa, förstå, tolka och granska information om kemi i ex. faktatexter.

Din förmåga att känna till och använda kemiska begrepp ex. material, materia, atom.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kemi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter