Skolbanken Logo
Skolbanken

Nyckelpigan Projektbeskrivning Södermalm. 2020-2021,Uppföljningsperiod 1

133251 Förskolan Plogen, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 3 februari 2021

Det här är den första uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen kring "Barns möten med naturen".

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen                                                                                                      

Vad hör hemma i naturen och vad ska vi plocka bort?

VAD: (Innehåll) 

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för växter och djur och hur dessa påverkar varandra. De ska även lära sig vad som inte ska finnas naturen och vad detta (exempelvis plast, metall osv) hör hemma egentligen samt hur dessa föremål påverkar djuren och växter i naturen. Det finns en nyfikenhet hos barnen kring olika djur och växter. Hur ser de ut? Vad äter de? Hur låter de? Vi är nu nyfikna på att tillsammans med barnen ta redo på dessa frågor och hur de olika fenomenen påverkar varandra. Läroplanen menar att förskolan ska ge barnen förutsättningarna att utveckla kunskaper om växter och djur, vilket har betydelse för barnets möte med naturen. Samtidigt vill vi behålla ett hållbarhetsperspektivet genom att även lägga fokus på det som inte hör hemma i naturen. Det vi behöver göra som arbetslag är att ta fram mer material kring djur och växter i miljön med hjälp utav exempelvis QR-koder vilket vi vet att barnen är intresserade av. Samt använda projektorn som verktyg i arbetet för att skapa ytterligare intresse. Vi behöver ta till oss fördjupade kunskaper om djur, växter och sopsortering. 
 

VARFÖR (Syfte)

Syftet med projektet är att barnen ska ta hand om naturen och visa respekt för det som finns där. Barnen ska vara uppmärksamma på vilka material som inte hör hemma i naturen och vilja ta tillvara på materialet på rätt sätt. Vi anser att det är viktigt att förmedla detta till barnen även i de yngre åldrarna så att de tillsammans kan skapa en hållbar framtid. Vi hoppas att projektet kan medföra att barnen skapar sig en förståelse för att blommor, blåbär, maskar osv är fenomen som hör hemma i naturen medan saker som glas och plast skadar den. Syftet är även att barnen ska bilda sig kunskaper om olika djur och växter. 

 

HUR (Tillvägagångssätt)

Det ska finnas en variation av egen lek, inne-/utelek, spontan och planerad undervisning för att barnen ska få ut så mycket som möjligt av sin tid på förskolan. Vid planerad undervisning delas barnen in i mindre grupper för att alla barn ska ta till sig och känna sig delaktiga i aktiviteten. Till de planerade aktiviteterna finns förkunskaper men det kan vara bra med ytterligare ämnesfördjupning i naturvetenskap för att skapa så lärorik undervisning som möjligt för barnen.

Det är även viktigt att miljön är en del utav lärandet genom att planera miljön utifrån barnens tidigare erfarenheter och intresse. Vi har valt att lägga stort fokus på QR-koder i miljön eftersom vi har märkt att detta är ett stort intresse och väcker nyfikenhet hos barnen. Ett bra material som är tillgängligt för barnen men i och med att lärplatta för tillfället inte ligger framme vill vi skapa en tydlig plats för den så att barnen kan använda den under majoriteten av sin dag på förskolan. Projektorn är ett nytt verktyg och någonting vi vill introducera genom att fånga barnens nyfikenhet och utgå från deras egna erfarenheter och intressen. 

Dokumentationen av arbetet kommer att ske löpande via bild, film och text under aktivitetens gång men även efter aktiviteten, för att få ut så mycket som möjligt av aktiviteten. Reflektionen kommer framförallt att ske under gemensam planeringstid så att alla i arbetslaget kan delta. Målet är att dokumentationen även ska delas i lärloggar så att föräldrarna själva kan vara en del av reflektionen tillsammans med oss pedagoger vid exempelvis lämning och hämtning men även tillsammans med deras barn i hemmet. 

VEM?

Alla barn ska få möjlighet att vara delaktiga i projektarbetet utifrån deras förutsättningar. Projektet är riktat till barn i åldrarna 1-2 år, så att alla barnen på avdelningen har möjlighet att delta. Alla pedagoger ska även de vara delaktiga i projektet och utifrån deras kunskap genomföra planerade aktiviteter tillsammans med barnen. Dokumentationen sker löpande med hjälp av bilder och filmer under projektarbetets gång. Målet är även att barnen själva ska få vara med och dokumentera under planerade aktiviteter för att själva få vara en del av dokumentationen. Dokumentationen ska finnas till för oss pedagoger som en del av vårt kvalitetsarbete men det är viktigt för oss att föräldrarna också får ta del av dokumentationen. Under den gemensamma planeringstiden sker reflektionen kring dokumentationen tillsammans med de andra i arbetslaget. Målet är även att pedagogen som genomför aktiviteten ska ha en kort reflektion efter sin planerade aktivitet så att vi inte går miste om viktig dokumentation. 

Vi pedagoger på avdelningen har ansvar för att miljön utformas utifrån barnens erfarenheter och intressen. Det är viktigt för oss att det är barnen som styr miljöns utformning men att den samtidigt är pedagogisk och lärorik för barnen. 

 

  •  

 


Läroplanskopplingar

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter