Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

MA Samband och funktioner 9

Rödabergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Hur kan man undersöka hur saker hänger ihop matematiskt. Har man bara 2 variabler som km/h, kr/kg, g/dm3 ... så kan man visa samband via tabeller, grafer eller formler. Vi kan även undersöka numeriska och geometriska talföljder med hjälp av detta! Nu ska du få lära dig hur...

INNEHÅLL/CONTENT

Du lär dig genom att lyssna till lärarledda genomgångar på tavlan och delta i lärorika diskussioner i små grupper samt genom att arbeta med uppgifter i läroboken Matte Direkt 9.

Mycket fokus kommer att ligga på att kunna kommunicera (berätta i tal och skrift) hur du löser problemet. Upprätta tabeller, rita grafer och kunna konstruera och tolka formler.

 

 

MÅL/TARGET

MÅL:

Gröna kursen:

Du ska kunna:

 • beskriva och använda begreppet funktion
 • tolka och rita grafer i koordinatsystem
 • med hjälp av tabeller, grafer och formler beskriva:
  - linjära funktioner
  - proportionaliteter
  - mönster
  - talföljder
 • beskriva och använda räta linjens ekvation
 • de 4 räknesätten (som alltid)
 • avrundningsregler (som alltid)
 • prioriteringsordning (som alltid)
 • kommunicera med bild, formel, tydlig uträkning samt svar med enhet (som alltid)

 

Röda kursen:

Du ska kunna:

 • tolka svårare funktioner
 • mer om talföljder
 • mer om formler

 

Begrepp du behöver: formel, uttryck, ekvation, variabel, obekant,  funktion, samband, tabell, graf, linje, koordinatsystem, koordinater, k-värde, startvärde, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd, geometrisk talföljd.

 

(Ord som du gärna får, men inte behöver, lära dig nu: riktningskoefficient, konstantterm, triangeltal, kvadrattal)

 

MATERIAL/RESOURCES

Matte Direkt 9 - kapitel och läxor

"Nyckeln"

NOMP

Delavstämning via Diagnos

Youtube "e1m0h"

 

 

BEDÖMNING/ASSESSMENT

Jag bedömer hur du resonerar under gemensamma arbetsuppgifter.

Jag bedömer hur du försöker ta dig an nya problem.

Test på de 4 räknesätten

Prov på kapitlet


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
PROV Kapitel 3 Samband och funktioner
Läxa MA v.2
Läxa MA v.2
Lektion MA torsdag 17/12
Lektion MA torsdag 17/12
Lektion MA 16/12
Lektion MA 16/12
Lektion MA tisdag 15/12
Lektion MA tisdag 15/12
PROV Kapitel 3 Samband och funktioner

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback