Skolbanken Logo
Skolbanken

Hållbar utveckling Saltkråkan våren 2021

Tegelbrukets förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 18 juni 2021

Syftet är att skapa ett öppet klimat där barnen uppmuntras till att uttrycka sina tankar samt att lyssna på och respektera varandra.

Pedagogisk planering Tegelbruket och Klöverstugans förskolor

 

 

Var är vi?/Vad ska läras? (Nuläge/syfte)

Världen blir allt mer global vad gäller tillexempel teknik, kultur och utbyte av idéer. Detta ställer krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Därför har vi i år valt att arbeta med temat global samverkan. 

Barngruppen består av tre åldersgrupper, barn födda -18, -19 och -20. Vi kommer att erbjuda varierande undervisning samt stimulerande miljöer där barnen får möjlighet att utveckla kunskaper som bidrar till socialt hållbar utveckling samt tillägna sig adekvat digital kompetens. 

Syfte:

Syftet är att skapa ett öppet klimat där barnen uppmuntras till att uttrycka sina tankar samt att lyssna på och respektera varandra. Ett klimat där vi tar ansvar för våra handlingar i förhållande till såväl människor som miljö och ser allas erfarenheter och åsikter som en tillgång.  Digitala verktyg ska vara en naturlig del av undervisnings- och utbildningstiden för att barnen ska få möjlighet att bli producenter  istället för konsumenter. 

Generativ fråga:

Varför behövs alla barn?

 

Var ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Förståelse:

 • Våga uttrycka sig 
 • Lyssna på varandra
 • Vänta på sin tur
 • Dela med sig
 • Våga prova
 • Visa omtanke om andra
 • Barnen visar förståelse för gemensamma regler på hemvisten 
   

Kärnämnen/förmågor:

Kommunikation - att förstå och göra sig förstådd

Självbild - att veta vem man är och vad man kan

Intersubjektivitet - att läsa av andra och vara tillsammans

Begrepp:

 Demokrati, lika, olika, du, jag, vi, lyssna, vänta, våga, lärplatta, sortera, hjälpa

Arbetslagets förhållningssätt:

Scaffoldingstöttande i vår olika undervisningar och under utbildningstiden samt i våra olika lärmiljöer både ute och inne. Medforskande, närvarande, tro på det kompetenta barnet och våga utmana och utveckla varje barn utifrån sin förmåga. Våra undervisningar ska vara glädjefyllda och varierande.

Arbetslaget arbetar för att bidra till att barnen ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter. Vi har ett uppmuntrande och tillåtande förhållningssätt för att skapa förutsättningar för barnen att bli delaktiga och utöva inflytande över undervisning samt utbildning. 


Vetenskaplig grund:

Vygotskij, sociokulturellt lärande

Learning by doing, betydelsen av att barnet får skaffa sig egna erfarenheter genom att själv göra det.

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet: 

Kartläggning av barnens förmågor och förförståelse för att kunna se progression och förändrat kunnande. 

Kriterier/ utvärderingssätt: 

Skriva i reflektionsrutan efter våra undervisningar och göra barnen delaktiga i dokumentationen på unikum och på reflektionsvägg. Återkoppla till tidigare undervisning. Visa barnen deras bilder/filmer av deras upplevelser och lärande samt föra samtal kring dem. 

 

 

Hur gör vi? (genomföra/dokumentera/reflektera)

Aktiviteter:

 • Vi använder oss av våra begrepp och TAKK-tecken under hela utbildningstiden
 • Vi sätter ord på och samtalar med barnen utifrån de kontexter de befinner sig i 
 • Vi är förebilder och uppmuntrar barnen att upprätthålla de gemensamma reglerna tex sortera sakerna i våra miljöer
 • Leker lekar som exempelvis Björnen sover
 • Använder vår Samsung flip, utforskar funktionerna måla och anteckna
 • Vi skapar pussel med hjälp av foton på barnen i appen Mitt eget puzzel
 • Läser barnlitteratur som handlar om att dela med sig, vänta på sin tur mm

 

Dokumentation/ formativ uppföljning:

Dokumentation sker fortlöpande på gruppnivå och därefter till barnens individuella lärlogg när de påvisar någon av förmågorna eller begreppen. När vi ser att barnen påvisar ett förändrat kunnande i det som vi valt att utmana och undervisa dem i.

 

Källor:

·       Undervisning i förskolan - att skapa lärande undervisningsmiljöer" av Ann S Philgren (2018)

·       Unikum, Edsbro förskola Norrtälje, pedagogisk planering ”Baklängesplanering”

·       www.forskola.kvutis.se

·       https://utbildningar.skolverket.se/group/identitet-jamstalldhet-och-digitalisering-i-forskolan/startsida?packageId=305&slide=2

·       Ifous, Flerstämmig undervisning i förskolan

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback