Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Engelska åk 6 VT-21

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 21 januari 2021

How are you? Let's learn English!

Mål

Genom undervisningen i engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang samt

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Undervisningen speglar kursplanens centrala innehåll.

Konkretiserade mål

Språkkunskap är en helhet som inte fylls upp med en del i taget. Därför arbetar vi med samma mål i årskurs 4, 5 och 6 - men med högre svårighetsgrad ju längre eleverna kommer. Dessa konkretiserade mål utgår från kunskapskraven för engelska åk 4-6:

Tala, lyssna och samtala

 • Att samtala på engelska och ha strategier för att göra dig förstådd även om ordförrådet inte räcker till, utan att blanda in svenska ord.

Skriva

 • Att skriva texter med såpass fungerande meningar, ordval och grammatik (utan svenska ord) att en engelsktalande person skulle förstå vad du skriver.
 • Att använda dig av information på engelska från t.ex. böcker, tidningar och internet, för att skriva en enkel text med meningar som du formulerar själv.

Läsförståelse

 • Att kunna läsa och förstå enkla engelska texter och att kunna berätta lite kort på engelska vad de handlar om.

Hörförståelse

 • Att förstå så mycket av tydligt talad, enkel engelska, så att du kan återberätta lite kort på engelska vad det handlade om.
 • Att förstå och kunna följa muntliga instruktioner, t.ex. när jag berättar för gruppen vad vi ska göra under lektionen.

Engelska i världen

 • Att kunna kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Undervisning

Genomförande

Vi arbetar bland annat med läromedlet Magic 6. Läromedlet behandlar olika teman och innehåller texter, hörövningar, ordinlärning, grammatik, samtalsövningar, spel, sånger, dramatiseringar med mera. 

Utöver läromedlet Magic 6 kommer vi även att arbeta mycket med fristående övningar och tester i att läsa, lyssna, skriva och tala. Uppgifterna utformas så att de ska passa elever på olika nivåer. I en del uppgifter har eleverna själva möjlighet att välja innehåll och arbetssätt, med stöttning från läraren.

Dessutom kommer vi att arbeta med skönlitterära böcker på engelska samt spelfilmer/serier på engelska, och arbeta med förståelsen av dessa.

Vi uppmärksammar även högtider och världsnyheter genom miniföreläsningar på engelska.

Tidsplan

Vi har engelska två dagar i veckan, totalt 120 minuter. Denna termin kommer vi att arbeta med Unit 3-6 i Magic 6. Varje Unit innehåller flera olika kapitel på olika svårighetsgrader. Till kapitlen finns övningsuppgifter som tränar läsförståelse, hörförståelse och grammatik. Det finns även övningar där du får träna din förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt. Utöver Magic kommer vi att arbeta med en hel del fristående övningar. En grovplan är satt och finplaneringen sker kontinuerligt utifrån elevernas behov och intressen. Vad vi gör vecka för vecka skrivs i hembrevet. 

Bedömning

Bedömning sker utifrån kunskapskraven för engelska åk 6. Bedömningen baseras på de kunskaper du visar under lektionerna. Du får hela tiden möjlighet att visa dina kunskaper under arbetets gång genom övningar, tester och prov i hör- och läsförståelse, samtal, presentationer med mera. Vi kommer att använda oss av diagnoser från Skolverkets bedömningsportal. De nationella proven är inställda våren 2021. Istället kommer vi att använda Skolverkets betygsstödjande bedömningsstöd.

Bedömningen dokumenteras under fliken Kunskaper i Unikum, som uppdateras två gånger per termin. 


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback