Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Koordinatsystem och lägesmått.

Björkåsskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 december 2020

I det här kapitlet kommer du lära dig om koordinatsystem och proportionella samband. Du kommer också lära dig att bestämma de tre olika lägesmåtten typvärde, medelvärde och medianvärde.

Du ska kunna:

- beskriva vad ett koordinatsystem är

- avläsa och skriva koordinater för punkter

- rita koordinatsystem och skriva ut punkter

- läsa av diagram med proportionella samband

- rita diagram med proportionella samband

- förstå och använda lägesmåtten; medelvärde, medianvärde och typvärde

- förstå och använda begreppen; x-axel, y-axel, punkt, koordinat, rät linje, proportionella samband och origo

 

Bedömning

Jag bedömer fortlöpande dina prestationer under lektionerna, din förmåga att delta i klassrumsdiskussionerna samt dina resultat på diagnoser/prov.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Koordinatsystem och lägesmått
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter