Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

Jordens resurser, del 1

Noltorpsskolan 4-6, Alingsås · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Under några veckor kommer vi att arbeta med jordens resurser. Vi fokuserar på: vår planet jorden, kartan, jordens befolkning och jordens inre och yttre krafter.

Arbetsområde:

Vi kommer under några veckor att arbeta med jordens resurser, och då med områdena:

 • vår planet jorden - om vad som behövs för liv på jorden, om betydelsen av luft, vatten och en skyddande atmosfär.
 • kartan - hur kartan är uppbyggd, kartor som visar fördelningen av jordens befolkning, var på jorden olika resurser finns, kartor som visar ojämlika levnadsvillkor i världen.
 • jordens befolkning - fördelningen av jordens befolkning samt orsaker och konsekvenser av denna, möjligheter och begränsningar till följd av befolkningsökning och migration, ojämlika levnadsvillkor i världen.
 • jordens inre och yttre krafter - jordytan och på vilka sätt den formas och förändras, jordens naturresurser, namn och läge på världsdelar, jordbävningar och vulkanutbrott.

Konkreta mål:

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • berätta om hur jorden bildades
 • berätta om vad människor och djur behöver för att kunna leva
 • förklara varför jordens atmosfär är viktig och vad som menas med växthuseffekten
 • berätta om vad vi kan ta reda på med hjälp av en karta
 • förklara hur vi använder färger och symboler på en karta
 • berätta vilka väderstreck vi har och hur vi använder dem
 • berätta om var i världen det bor flest människor och varför
 • berätta om varför människan flyttat till nya platser och länder
 • berätta om hur människors levnadsstandard kan öka
 • berätta om jordytan påverkas av inre och yttre krafter
 • berätta om vad som menas med kontinenter och kontinentalplattor
 • berätta om hur en bergskedja blir till och hur berg bryts ner
 • varför vissa områden på jorden drabbas av jordbävningar, vulkanutbrott och tsunami och hur man kan förebygga katastrofer i samband med dessa utbrott.
 • använda olika centrala begrepp som: planet, universum, big bang, jordskorpa, atmosfär, växthuseffekt, Pangea, klimat, ekvatorn, breddgrad, längdgrad, väderstreck, skala, tematisk karta, befolkning, levnadsstandard, medellivslängd, mänskliga rättigheter, magma, erosion, kontinent mm.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • berätta om processer som formar och förändrar jordytan
 • berätta om vilka konsekvenser dessa förändringsprocesser kan få för människor och natur
 • beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
 • i dina berättelser och förklaringar använda dig av olika centrala geografiska begrepp
 • undersöka omvärlden genom att använda kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker 
 • föra resonemang om dina olika källors användbarhet
 • utföra olika geografiska undersökningar genom att t ex använda kartor och andra enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
 • visa kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi, genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

Undervisning:

Vi kommer att läsa och tolka faktatexter gemensamt, arbeta med faktafrågor, söka efter fakta på internet och i faktafilmer samt ha återkommande gemensamma diskussioner kring innehållet. Vi rundar av de olika delarna i arbetsområdet med olika uppgifter, som arbete med olika centrala begrepp, att skapa sambandskedjor, kunskapsprov mm.

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter