Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

FPP FVK, AVK & Förintelsen ÅK 8

Folkungaskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med historiska kunskaper under åren 1914- 1945. Orsaker till de båda världskrigen, händelseförlopp samt vilka konsekvenser de fick. Vi kommer även arbeta med förintelsen, folkmordet som skedde under andra världskriget.

Historia, Världskrigens tid

 

Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med historiska kunskaper under åren 1914- 1945. Orsaker till de båda världskrigen, händelseförlopp samt vilka konsekvenser de fick. Vi kommer även arbeta med förintelsen, folkmordet som skedde under andra världskriget.


Utdrag ur kursplanen för (ämnet) för detta område: 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. (Lgr11)


Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

… använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer 

… kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap 

… reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och 

… använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.Centralt innehåll som behandlas i detta område:

 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism 

 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen 

 • De båda världskrigen och dess orsaker och följder samt förintelsen - 

 • Historiska berättelser med skildringar av människors upplevelser av förtryck.

 • Demokratiseringen i Sverige, (ex rösträtt, jämställdhet). 

 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor. 

 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

 • Historiska begrepp 

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är centralt då du:


 • Får en förklaring till varför demokrati anses vara en god styrelseform. 


 • Får kunskaper som kan få dig att sakligt argumentera mot personer med odemokratiska värderingar. 


 • Får en förståelse om att enskilda personers handlingar kan få fruktansvärda konsekvenser 


 • Får förståelse för att varje människa har ett ansvar för vad hen gör.

Hur ska du lära dig det?

 • Genom aktivt deltagande i genomgångar, diskussioner och lektionsarbete. 

Vilket material kommer vi använda oss av?

* Kommer använda oss av videoklipp

Kommer använda oss av Gleerups boken

Hur ska området bedömas?

Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt. Skriftligt genom uppgifter, instuderingsfrågor m.m.  Muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper.

 • Området kommer examineras med en källkritisk uppgift kring första världskriget, ett prov kring andra världskriget, samt en inlämningsuppgift kring förintelsen.

 • Se vilka kunskapskrav som bedöms under området nedan. 

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.

 • Skriftligt i examinationerna

 • Kunskapsmatris efter områdets avslut. 

 


Läroplanskopplingar

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov andra världskriget