Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Multiplikation och division!

Håsta skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Mål:

När vi arbetat med området ska du

 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, t ex 6 x 60, 5 x 600
 • kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • kunna använda kort division
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift
 • lösa problem på olika sätt, t ex med hjälp av tabell

Begrepp: multiplikation, multiplicera, produkt, division, dividera, kvot, dela lika, kort division, täljare, nämnare, faktor.

 

Undervisning:

I undervisningen kommer du att få ta del av;

 • genomgångar där vi samtalar kring ord och begrepp som är viktiga för förståelsen
 • gemensamma övningar och lekar som stärker förståelsen för det vi arbetar med
 • matematiska diskussioner där vi tränar på att föra egna och följa andras resonemang
 • färdighetsträning med uppgifter ur bl a Matteborgen 4A
 • arbete med problemlösning tillsammans med andra och på egen hand
 • arbete med stödstrukturen "Tanketavlan" för att på olika sätt representera en uppgift eller begrepp

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur du;

 • använder och förklarar ord och begrepp som vi möter och arbetar med och hur de hänger ihop
 • visar din förmåga att föra och följa resonemang i samtal och diskussioner 
 • visar och skriver tydliga beräkningar och lösningar i ditt räknehäfte
 • löser problem själv eller tillsammans med andra
 • visar dina kunskaper på diagnos

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter