Skolbanken Logo
Skolbanken

Integritetsarbete VT2021

Morgongåva förskola, Heby · Senast uppdaterad: 8 januari 2024

Vi som arbetar med barn har en viktig roll att hjälpa barn att uttrycka sina känslor och att barn skall veta om sina rättigheter.

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att självständighet och tillit till sin egen förmåga

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,


18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 

Bakgrund

Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Alla barn har rätt att växa upp som fria och självständiga människor. 

Barnets bästa ska komma i första rummet vid alla beslut som rör barn.

Barn har inte bara rätt till liv, utan också till utveckling!

Barn har rätt att fritt uttrycka sin mening och ha inflytande över sin situation, i förhållande till ålder och mognad. Vuxna ska lyssna till, respektera och väga in barnets åsikter i alla beslut som rör barnet!

(Taget från Rädda Barnen, Barnkonventionen.)

Vi vill att barnen på förskolan ska:

Veta vad kompissolen är

Acceptera varandras olikheter

Kunna uttrycka eller visa sina känslor

Veta att de kan prata med oss vuxna på förskolan

Barnen ska känna sig trygga på förskolan

Arbetssätt/Undervisning

Vi läser GRODAN böckerna varannan vecka, vi diskuterar innehållet i boken och vilka känslor som finns i boken. 

Vi uppmärksammar barns rättigheter genom ett gemensamt årshjul på förskolan (barnkonventionens dag, rocka sockan, FN dagen etc.) 

Vi tittar på Djuren på Djuris en gång i veckan, där ser vi ett avsnitt med olika dilemman/situationer som kan uppstå på förskolan. Vi samtalr efter varje avsnitt, det finns ett färdigt "samtalskort" med tre frågor till varje avsnitt.

Läsvilan - på tisdagar arbetar vi aktivt med Kompisböckerna. Vi har boksamtal med barnen. Vi börjar med att prata om framsidan, vad tror barnen att boken handlar om, vi pratar om att bokens innehåll efter att vi läst färdigt boken. Efter att vi läst färdigt boken avslutar vi alla tillfällen med en aktivitet som hör ihop med boken.

Uppgifter

Se nedan.

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under veckan.

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Grovplaneringen inför VT 2021
Dela med sig
Säga förlåt
Vänta på din tur
Samarbeta
Djuren på Djuris

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback