Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk

Vedums förskola, Vara - slutgallrad · Senast uppdaterad: 22 december 2020

Barnen delas in i grupper för att främja deras språkutveckling.

Bakgrund

I barngruppen ser vi olika språkbehov som sträcker sig från grundläggande till fokus på skriftspråket. Vi vill därmed dela in barnen i grupper för att kunna lägga fokus på just deras behov för utveckling. 

 

Mål

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med olika syften” (Läroplan för förskolan, lpfö 18). 

 

Prioriterade läroplansmål

Språk- utveckla ett utvecklat talspråk och ordförråd samt kommunicera med andra i olika syften.

Omsorg- skapa trygga relation mellan barn-barn och barn-pedagog.

 

Syfte

Utveckla barnens språk för att främja samspel, lek, språk samt utveckla intresse skriftspråket och för språkets delar. Skapa trygga relationer mellan barnen.

 

Metod

Grupper, indelade i tre utifrån barnens behov, där planerade aktiviteter genomförs varje vecka. Aktiviteterna syftar även till att barnen tillsammans samarbetar för att främja goda relationer.

 

Grupp 1: rim, berättelser kronologisk ordning, gåtor och skriftspråk.

Grupp 2: träna på att berätta saker framför andra, känna igen bokstäver, återberätta, prepositioner, negationer, språkljud och kategorisering.

Grupp 3: benämna ting, händelser, färger och prepositioner.

 

 

Utöver det gör vi följande med hela barngruppen:

 

•Sångsamling innan lunch kommer att lägga fokus på sång, sånger med tecken som stöd vilket gör alla barnen delaktiga och deltagande på lika villkor.

 

•Gåtor, rim och frågekort vid matbordet för att främja samtalet under maten vilket både främjar och utvecklar barnens språk.

 

•Boklådor för att främja intresse för sagor och skriftspråket. 

 

•TAAK för att stötta språket.

 

•Samtal vid samling för att tränar turtagning, tala inför grupp, lyssna samt återberätta.

 

•Fredagsbio där veckans blåbär får välja film, ropa upp barnens namn och ge biobiljetter vilket ger möjligheter att prata inför grupp.  

 

•Berättar och sedan dramatiserar sagor för att träna på turtagning, kronologisk ordning, språket i dramatiseringens form och tala inför grupp. 

 

 

Dokumentation

Skriftlig dokumentation, bilder samt film.

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback