Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5 - 6

Svenska åk 5-6

Dunkers Skola, Stiftelsen Dunkers · Senast uppdaterad: 29 december 2020

Svenska läsåret 20/21. Vårterminen ska vi använda oss av Zick-Zacks bok skrivrummet för både åk 5 och 6. Du ska träna dig på att skriva olika slags texter och vad som är typiskt för dem. När du är klar ska du kunna... * avgöra vilket syfte texterna har och varför de har skrivits. * redogöra för hur texterna är uppbyggda för att syftet ska kunna uppnås. *känna igen och visa vilka språkliga drag som utmärker varje texttyp. En del grammatik smyger sig in i texterna också.

Vad säger läroplanen om syftet med undervisningen i svenska?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. 

Läsa

 • Kunna använda olika lässtrategier.
 • Kunna läsa en skönlitterär bok anpassad till åldern.
 • Kunna läsa olika sorters texter för barn med flyt.
 • Kunna redogöra för innehållet i läst text som faktatexter, skönlitterär text och tidningartiklar.
 • Kunna läsa "mellan raderna" och dra slutsatser.

Skriva

 • Ha en tydlig handstil.
 • Kunna några grundläggande stavningsregler.
 • Kunna använda stor bokstav korrekt.
 • Kunna använda punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Kunna skriva olika enkla typer av texter som berättelser och faktatexter och bearbeta dessa.
 • Kunna använda sig av en tankekarta eller en lista för att få en "röd tråd" i texter.
 • Kunna skriva en text på dator med hjälp av ordbehandlingsprogram.

Tala, lyssna och samtala

 • Kunna delta i samtal, föra fram en åsikt och argumentera på ett lugnt och sakligt sätt.
 • Kunna redovisa ett arbete muntligt med hjälp av stödord.

Informationssökning och källkritik

 • Känna till att olika informationskällor kan ha olika tillförlitlighet.
 • Kunna söka information i uppslagsverk, på internet, i faktaböcker och genom intervjuer och sammanställa denna i en text med egna ord.

Grammatik

 • Känna till några ordklasser och deras funktioner.

Nationella minoritetsspråk, nordiska språk och dialekter

 • Kunna ge exempel på nationella minoritetsspråk
 • Kunna föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan
 • Kunna ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

 

Undervisning

Skriva

 • Handstilsövningar
 • Lektioner i olika sorters textskrivande t.ex. återberättande, förklarande, beskrivande, faktatexter, berättande.
 • Träning av stavningsregler och meningsbyggnad.
 • Använda ordbehandlingsprogram för att skriva texter och Power Point för redovisningar.

Läsa

 • Faktatexter i samband med övriga skolämnen.
 • Tyst läsning.
 • Gruppläsning.
 • Olika typer av läsförståelsetexter.

Tala, lyssna och samtala

 • Tal och argumentationsövningar.
 • Värderingsövningar.
 • Samtal vid lösande av uppgifter i grupp.
 • Presentationer av arbeten.
 • Diskussionsuppgifter.

Information och källkritik

 • Diskussioner om olika informationskällor och deras tillförlitlighet.
 • Sammanställning av fakta vid t.ex. SO/NO-arbete.

Grammatik

 • Genomgångar och övningar om ordklasser och språklära

Nationella minoritetsspråk, nordiska språk och dialekter

 • Genomgångar och övningar om nationella minoritetsspråk, nordiska språk och dialekter.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Svenska - åk 6
Uppgifter
Zick-Zack vecka 3 åk 5
Zick Zack vecka 3 åk 6