Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Pedagogiska Planering, VT 2021, dari/ farsi, V 2-23

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Arbetsområde

Tala, läsa och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Att kunna läsa, skriva och tala på sitt modersmål.

Att kunna analyserar olika texter.

Att kunna språkliga normer.

Att kunna lära och reflektera över traditioner, kulturella och samhällsfrågor.

Konkretiserade mål för eleven

Att Kunna analysera skönlitteratur och andra texter.

Att kunna följa språkliga normer.

Att kunna reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor.

Undervisning och arbetsmetoder

Jag kommer att använda både traditionella och digitala undervisning på modersmålsundervisning.

Vi kommer att lyssna på persiska/ dari sago och diskutera budskapen.

Vi kommer att läsa och skriva olika texter.

Vi kommer att läsa barnböcker och ungdomars skönlitterär.

Vi kommer att titta på korta filmer och diskutera budskapen.

Eleven har uppnått målen när 

hen kan sammanfatta och analysera olika texters innehåll.

hen kan skriva olika texter med begripligt innehåll.

hen kan jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan persiska/dari och svenska.

 

 


Läroplanskopplingar

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.

Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter