Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Pedagogiska Planering, VT 2021, dari/ farsi, V 2-23

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Arbetsområde 

Tala, läsa, skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål är

Att kunna läsa, skriva och tala på sitt modersmål.

Att kunna  läsa och förstå olika texter.

Att kunna språkliga normer.

Att kunna lära och reflektera över traditioner, kulturella och samhällsfrågor.

Konkretiserade mål för eleven

Att kunna alla bokstäver på sitt modersmål.

Att kunna läsa och skriva enkla ord och meningar.

Att kunna läsa och skriva korta texter.

Att kunna läsa barnböcker.

Att kunna jämföra modersmålet med svenska språket.

Att kunna använda digitala verktyg.

Undervisning och arbetsmetoder

 Jag kommer att använda både traditionella och digitala undervisning på modersmålsundervisning.

Vi kommer att lyssna på polyglott, lyssna på persiska/ dari sago och diskutera budskapen.

Vi kommer att skriva korta texter.

Vi kommer att spela olika spel, titta på korta filmer och läsa olika texter.

Vi kommer att läsa barnböcker.

Eleven har uppnått målen när...

Eleven kan uttrycka sig enkelt i skrift. 

Eleven kan grundläggande regler för skriftspråk och kan stava ord som eleven själv ofta använder.

Eleven kan jämföra och resonera modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk.


Läroplanskopplingar

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.

Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter