Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Nova vt.-21

Sunnersta Naturförskola, LiCa förskolor · Senast uppdaterad: 5 januari 2021

Nova - Matematik och Teknik

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande (Lpfö18).

 

 START WITH ART! Börja gärna i konsten och de estetiska uttryck, material och verktyg som krävs för hantverket (Palmer, 2020).

Nova består av 6 barn i åldrarna 4-5 år.

Under terminen kommer undervisningen att utgå från estetiska uttrycksformer. Vi kommer använda oss av skapande, musik, sång, ramsor och rörelse för att undersöka och lära oss om matematik och teknik.

Syfte - Syftet är att barnen via estetiska uttrycksformer ska undervisas i matematik och teknik.

Mål - Vi utgår från barnens ålder och intresse för att ge barnen möjligheter att utforska matematik och teknik. Undervisningen har som mål att skapa intresse för barnen och en vilja till att lära sig mer om matematik och teknik.

Metod -Vi kommer att utgå barnens intressen och väver samman dessa med pedagogernas planeringar.

Förutsättningar - Undervisning genomförs i helgrupp, mindre grupper eller barn-pedagog. Undervisningen sker i förskolans lärmiljöer inne och ute.

Dokumentation - Gruppens process publiceras i lärloggsinlägg på Unikum, barnens individuella lärande i lärloggsinlägg på Unikum, dokumentation med bilder inne på avdelningen, portfolioarbete i Min pärm.

 

Förberedelser -Inför varje aktivitet ansvarar pedagog för att förbereda undervisningstillfället enskilt eller tillsammans med barn.

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter