Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Ekologi och ekosystem

Resursskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 5 januari 2021

Ekologi är vetenskapen om hur allt levande hänger ihop. Ordet ekologi betyder "läran om huset" - huset syftar på jordklotet, vårt gemensamma hem. Kunskaper om hur allt som lever på jorden hänger ihop är nödvändiga för att vi människor ska kunna fortsätta leva här i framtiden.

Syfte

Syftet med detta område är att du skall kunna diskutera ekologiska frågor utifrån kunskaper om hur livet fungerar och samspelar på jorden.

Lärandemål

När vi är klara med detta område ska du:

 • Veta vad som menas med ett ekosystem och hur det kan beskrivas.
 • Kunna ge exempel och identifiera olika ekosystem.
 • Beskriva jorden som ett ekosystem och diskutera hur förutsättningarna för liv varierar mellan olika platser.
 • Kunna förklara solens och växternas betydelse för allt liv på jorden.
 • Kunna förklara fotsyntesen och jämföra med cellandning/förbränning.
 • Ha förståelse för hur energi flödar genom ett ekosystem.
 • Förklara olika ekosystemtjänster.
 • Ha kännedom om olika ekologiska modeller, så som näringskedja, näringsväv samt näringspyramid.
 • Kunna beskriva kretsloppen för vatten, kol och kväve.
 • Veta vad som menas med biologisk mångfald och varför det är viktigt.

Ord och Begrepp

Du skall kunna förklara och använda följande begrepp:

 • Ekologi
 • Ekosystem
 • Ekosystemtjänster
 • Biosfären
 • Organism
 • Individ, population, samhälle
 • (Ekologisk) nisch
 • Fotosyntes
 • Cellandning/förbränning
 • Energi
 • Näring, närsalter
 • Nedbrytare
 • Kretslopp
 • Producent, konsument
 • Växtätare, rovdjur
 • Näringskedja, näringsväv, näringspyramid
 • Biologisk mångfald

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter