Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Argumenterande text

Östra grundskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 5 januari 2021

Nu ska du träna på att föra fram dina åsikter på ett sätt så att du blir lyssnad på och tagen på allvar. Du ska skriva en debattartikel om något du vill ändra på.

Planering för argumenterande text

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna 

Det här ska vi göra 

Så här får du visa att du har lärt dig 

Du ska lära dig hur du för fram dina åsikter på ett bra sätt så att du blir hörd och kan påverka. Det är en demokratisk rättighet att få yttra sig, men det krävs träning för att nå ut med sitt budskap och faktiskt bli lyssnad på.

- källkritiskt förhållningssätt + digital informationssökning 

 

- lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 

 

- språk- och kommunikationsförmåga

 

-skriftligt framställande

- den argumenterande textens syfte, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag 

- se skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar 

- hur man citerar och gör källhänvisningar.

- hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

- kännedom om olika retoriska verktyg 

- i grupp träna på att utifrån en given tes formulera argument 

- prata om retorikens grunder 

- gå igenom vad argument och argumentation är för något och vad det finns för olika typer av argument. 

- gå igenom den argumenterande texttypen och plocka ut särdrag och typiskt innehåll för en sådan text. 

Genom din skrivna argumenterande text.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav svenska åk 7-9
Kunskapskrav svenska som andraspråk åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter