Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Matematik

Vallmon förskola, Flen · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

-Förskolans utbildning ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas mot dessa mål..... Förmåga att använda matematik för att undersöka reflektera och undersöka och pröva olika lösningar av egna och andras problemlösningar Förståelse för rum, tid och form, grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal mätning och förändring samt att resonera matematik om detta. Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

DATUM: Januari-Mars 2021

ANSVARIG: Alla pedagoger på förskolan Vallmon/ Trollet

BARNGRUPP: Hela barngruppen uppdelad i mindre grupper 

MATERIAL:      

                     Fem böcker om Rutan och Randan där man tar upp om olika matematiska begrepp, spel, pussel och övrigt material                               som behandlar matematiska begrepp

NULÄGESBESKRIVNING: I tidigare kartläggning inom matematikområdet fann vi att många av barnen brister i koncentration,                                                           intresse och i det svenska språket. Vi börjar nu på en lägre nivå, tränar matematiska begrepp och går                                                     vidare därifrån på barnens individuella nivå. De äldsta barnen undervisas för att ha en kunskapsnivå så                                                    att de klarar en flytt upp till förskoleklass.                                                

BESKRIVNING AV AKTIVITET MED SYFTE:

Hur gör vi

Vad, hur, varför och vem

Vi delar in barnen i två grupper med två pedagoger i varje grupp. En pedagog är ansvarig för undervisningen och den andre är  hjälppedagog och stöttar de barn som behöver stöd.

Syftet med detta tema är att höja intresse och kunskapen hos barnen i ämnet matematik.

Vi inriktar oss på att arbeta med böckerna om Rutan och Randan där man arbetar med Mäta, Mönster, Sortera, Mängd och Läge.            

 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter