Skolbanken Logo
Skolbanken

Mall DODDO: Ht -21 - Gruppnamn - v.

Luktärtans förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 9 september 2021

Alla barn i huset träffas varje onsdag förmiddag i åldersintegrerade grupper. Vi arbetar med olika delar ut läroplanen uppdelat över hela året.

Mål ur läroplanen: 

Doddo

 

Vad ska vi lära ut:

(Här skriver du in vilken aktivitet som ska genomföras)

 

Syfte:

Utveckla socialt samspel och förståelse för allas lika värde, värdegrund

 

Förberedelser:

(Här skriver du din detaljplanering, hur du ska göra, vilket material du behöver m.m.)


Läroplanskopplingar

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter