Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Historia, Religionskunskap

·

Årskurs:

5

Medeltiden

Vessigebroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Vad är typiskt för perioden medeltiden? Hur var det att leva då? Hur bodde man? Vad åt man? Vad arbetade man med? Vad gjorde man när man inte arbetade? Vad trodde man på? Vilka förändringar skedde under perioden? Vilka spår av medeltiden finns kvar nu? HUR vet vi det vi vet?

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Efter det här temat ska du:

- känna till när medeltiden var

- känna till något om när kristendomen kom till Sverige, kunna göra jämförelser mellan religionens betydelse för människorna då och nu

- känna till människornas vardagsliv då och kunna jämföra med andra tidsperioder och med hur vi lever idag, ge exempel på skillnader och likheter 

- kunna ge exempel på viktiga händelser och spår av medeltiden som vi kan se i dag

- kunna jämföra vikingatiden med medeltiden, ge exempel på skillnader och likheter

- ha utvecklat din förmåga att resonera, analysera och ge exempel på orsaker och konsekvenser

- ha utvecklat din förmåga att läsa faktatexter och reflektera över skillnader och likheter mellan olika källor 

- kunna ge exempel på historiska källor och hur de kan användas

 

Bedömning - vad och hur

Vi lyssnar på det du berättar och läser det du skriver. Vi bedömer hur väl du kan:

- berätta om hur livet kunde vara på medeltiden och hur väl du kan göra jämförelser mellan olika tider. Vad förändras och varför (orsak och konsekvens)? 

- berätta något om kristendomen och hur religionen påverkade människornas liv och jämföra med hur det ser ut idag 

- ge exempel på spår av medeltiden som vi kan se i dag

- läsa faktatexter, välja ut viktiga delar av texter och sammanfatta texter med egna ord (muntligt/skriftligt), reflektera över och jämföra olika källor

- resonera kring historiska gestalter, händelser, förändringar, orsaker och konsekvenser samt historiska källor 

Du kommer att få möjlighet att visa vad du kan på olika sätt. 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi tittar på filmer om medeltiden och samtalar om det vi lär oss av filmerna.

Vi arbetar med faktatexter ur olika böcker, t ex Puls Historia. Vi läser både på egen hand och tillsammans. Vi samtalar om det lästa. Vi skriver faktatexter , på egen hand och tillsammans med andra. 

Du tränar upp dina kunskaper genom övningar på Elevspel.

Vi letar och jämför fakta från olika källor, som SO-rummet, NE och "ungafakta.se" och andra källor på Internet, i läroböcker och faktaböcker.

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback