Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Grovplanering Gröna gruppen våren 2021

Domsagans förskola, Esdr förskola AB · Senast uppdaterad: 27 januari 2021

Här beskrivs i stora drag vad Gröna gruppen kommer att arbeta med under våren 2021

Veckoplanering

Måndag/torsdag (var annan vecka): 

Vi närmar oss skriftspråkets magiska värld på ett lekfullt, roligt och kravlöst sätt

Tisdag:

Vi arbetar med värdegrund, empati och kamratskap

Onsdag:

Vi arbetar med matematik och utvecklar vår förståelse för grundläggande begrepp som antal, geometriska former och mönster

Torsdag/måndag (var annan vecka):

Gymnastik och rörelse tillsammans med Blå grupp på torsdagar och i liten grupp på måndagar.(var annan vecka)


Vi kommer även att experimentera en del under våren i Gröna gruppen, men inte varje vecka.

 

Mål och syfte

Medveten rörelseträning är pedagogisk motorik träning som syftar till barns positiva utveckling inom flera olika områden. Genom att barnen får in rörelse i sin vardag får barnen en bra kroppsuppfattning, lär sig koordinera sina rörelser och de får också en god balansförmåga.

Målet med experiment är att väcka barnens nyfikenhet på naturvetenskap och att ge bränsle till barnens egna reflektioner och diskussioner. Samt att ge barnen en första inblick och förståelse för att arbeta enligt den naturvetenskapliga arbetsgången  

 

Genomförande

Vi kommer att använda oss av olika metoder i genomförandet av vår planerade verksamhet.

Gröna gruppen är en väldigt digitalt intresserad grupp så det kommer att vara en återkommande metod. Det kan vara filmer, digitala medier, qr koder och appar för att nämna något.

 

Dokumentation

Dokumentation kommer att ske till största delen här på Unikum med bilder och lärloggar.

 

Uppföljning

Vi utvärderar gemensamt i gruppen regelbundet så att vi får en intressant och lärorik verksamhet som passar gruppen, deras utveckling och intresse.

 

 

 


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Kap 1. FÖRSKOLANS UPPDRAG Helhetssyn

Kap 1. FÖRSKOLANS UPPDRAG Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande

Kap 1. FÖRSKOLANS UPPDRAG Kommunikation och skapande

Kap. 1 FÖRSKOLANS UPPDRAG Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

Kap 1. OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter