Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MOEXXX01

MOESQI01 Multimodala texter

Modersmålsenheten GR, Linköping · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Ni ska läsa en text ( t.ex.reklam ) och fördjupa sig i den. Varför använder vi reklam?

Introduktion till Multimodala texter: Läsa en text ( t.ex.reklam ) och fördjupa sig i den. Hitta och använda rått begrepp

              

Mål

- Läsa, förstå och tolka innehållet av olika multimodala texter.

- Analysera språket, bilder och design som man använder i reklam.

- Olika skriftliga uttryck.

- Bygga på ordförrådet och begreppsförståelse.

- Redogöra, formulera och skriva

Arbetssätt 

- Vi kommer att arbeta med multimodala texter på distans på grund av covid-19.

- Vi ska börja med att samla information om multimodala texter själv genom att använda digitala verktyg, böcker och material som vi har delat i förtid om Pathos, Ethos ,Logos och förklara begrepp.

- Varje elev ska producera egen reklam: hitta produkt, plats eller företag.

- Presentationer av reklamen, diskussion och feedback.

 

Bedömning 

- Din förmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal, diskussioner och redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd.

- Förståelse av modersmålet inom olika områden.

- Förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons kommer att bedömas. 

Tidsplan 

Vecka 2

Introduktion av olika multimodala texter.

Vecka 3 - 5

Samla information, läsa om Pathos, Ethos och Logos, förklara begrepp

Vecka 6 - 7

Fördjupning, varje elev ska producera egen reklam.
Vecka 9 Egen presentation, diskussion och feedback.

 

 

 

 

   

 

 


Läroplanskopplingar

Ord- och begreppsförråd.

Språkriktighet, stil och struktur i samband med talade och skrivna texter.

Texter på modersmålet valda med hänsyn till elevernas intressen och studieväg.

Modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och livsfrågor.

Språkets spridning och förekomst samt hur språket används.

Eleven förstår såväl helhet som detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat och nyanserat sätt.

Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat sätt.

Eleven förstår huvudsakligt innehåll i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett översiktligt sätt.

Eleven uttrycker muntligt sammanhängande, strukturerat, tydligt, ledigt samt med variation och flyt sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig varierat och nyanserat på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll samt följer skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.

Eleven uttrycker muntligt sammanhängande och strukturerat sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll samt följer skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.

Eleven uttrycker muntligt sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir i huvudsak begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med viss säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig på modersmålet med viss anpassning till syfte, mottagare och situation samt följer i huvudsak skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som i huvudsak är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.

Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt och nyanserat för innehållet i texten samt formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.

Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt för innehållet i texten samt formulerar välgrundade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.

Eleven läser relativt obehindrat texter av vardaglig karaktär på modersmålet och redogör översiktligt för innehållet i texten och några tankar som läsningen har väckt.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för modersmålets spridning och hur språket används. Dessutom redogör eleven utförligt för hur modersmålet är uppbyggt och gör välgrundade jämförelser med svenska språket. I både tal och skrift presenterar eleven fakta om natur och geografiska förhållanden i språkområdet. Eleven ger exempel på och diskuterar utförligt och nyanserat några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet samt gör välgrundade och nyanserade jämförelser med svenska förhållanden.

Eleven redogör utförligt för modersmålets spridning och hur språket används. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur modersmålet är uppbyggt och gör enkla jämförelser med svenska språket. I både tal och skrift presenterar eleven fakta om natur och geografiska förhållanden i språkområdet. Eleven ger exempel på och diskuterar utförligt några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet samt gör välgrundade jämförelser med svenska förhållanden.

Eleven redogör översiktligt för modersmålets spridning och hur språket används. I både tal och skrift presenterar eleven grundläggande fakta om natur och geografiska förhållanden i språkområdet. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet samt gör enkla jämförelser med svenska förhållanden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter