Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Grovplanering fritidshem f 11-12, vårterminen 2021

Hubertusgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 19 januari 2021

Vi på fritidshem för barn födda 2011 och 2012 har under hösten lärt känna varandra bättre både barn och vuxna. I och med det så har vi som arbetar på fritidshemmet arbetat fram ett bra veckoschema och en grovplanering för våren med elevernas intressen och behov som grund.

Till dig som elev:

Vi kommer i vår att erbjuda olika aktiviteter både inomhus och utomhus. Aktiviteterna kommer vara inom olika områden som lek, rörelse, skapande och spel. Vi vill ha varierade aktiviteter så att det ska finnas något för alla att göra samt för att kunna inspirera er elever att prova på nya aktiviteter. 

Mål:

Få prova på olika aktiviteter inom rörelse, skapande, spel och lekar, både med fria och bestämda ramar och regler. 

Prova på att ha en ledande roll i någon aktivitet, där du som elev tillsammans med andra elever både planerar och håller i en aktivitet.


Vad och hur och varför:

Våra veckor under våren kommer vara upplagda på ungefär nedanstående sätt:


Måndagar:

Fri lek, skapande, spel.

Syfte: Främja bland annat social kompetens, samspel, samarbete och fantasi.

 


Tisdagar:

Spelhörna.

Syfte: Lära sig olika spels regler samt turtagning.

 

Onsdag:

Halva gruppen har planerat skapande i olika former utifrån teman som bland annat vår, alla hjärtans dag, påsk, ”Earth day” och vänskap.

Syfte: Vara kreativ inom bland annat färg och form.

Halva gruppen har aktiviteter utomhus.

Syfte: Vara utomhus och röra på sig samt ta del av närområdets möjligheter. Få eleverna att röra sig på ett roligt och aktivt sätt samt träna på koordination och regler. 


Torsdagar:

Halva gruppen är i idrottshallen.

Syfte: Röra på sig på ett varierat, roligt och aktivt sätt samt träna koordination och regler.


Halva gruppen har nedanstående aktiviteter.

Bokklubb för de som är intresserade.

Syfte: Att få eleverna att läsa och lyssna aktivt med böcker som förebilder, bli bättre på sin läsning och utöka sitt ordförråd. 

Skapande i olika former även digitalt.

Syfte: Vara kreativ inom färg och form även digitalt.

 

Fredagar:

Kahoot!

Syfte: Träna sig på att leda, samarbeta, möjlighet till kunskapsutveckling och lära sig om varandra och våra olika kunskaper och intressen. 

Showtime

Syfte: Våga framträda framför andra, träna självkänsla och självförtroende samt att kunna planera och ta ansvar för uppgiften du har samt inte minst ha roligt.

 

Vi kommer främja en större delaktighet av eleverna i vår, de kommer bland annat få möjlighet att planera och leda aktiviteter som Kahoot! och ”showtime”.

Syfte: Få in elevernas perspektiv i verksamheten och de beslut som omfattar dem.

 

Dokumentation

Vi kommer dokumentera vår verksamhet genom månadsbrev och denna grovplanering på unikum. Vi kommer sätta upp bilder i våra lokaler. Något som är nytt för våren är att fritidshemmen på Hubertusgården kommer starta en gemensam Instagramsida, det kommer komma mer information när den finns tillgänglig. 

Utvärdering

Upplägget kommer utvärderas i arbetslaget på våra planeringar. Aktiviteterna kommer även utvärderas av eleverna för att få deras perspektiv och kunna utvärdera om de lärt sig något, utvecklat någon kunskap eller fått något nytt intresse. 

 


Läroplanskopplingar

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter