Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Hjärtrud och lek-levi

Dibber Kottebo, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Planering gällande värdegrundsfrågor genom lek på granen grön.

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

Hjärtrud

 • Vad ska läras ut? -

 • Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.-Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.-Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 • Varför? 

 • Syftet med undervisningen är att på ett effektivt och målinriktat sätt arbeta ihop vår nya barngrupp till en trygg och stabil grupp. Vi vill ge varje enskilt barn redskap att bli en bra medmänniska som värnar om varandra och vår miljö. 

 

 • Hur ska undervisningen genomföras?
  Genom att planera aktiviteter kopplat till vårt tema vill vi väcka barnens nyfikenhet och kreativitet. Genom samarbetsövningar, styrda lekar och dagliga diskussioner ska vi väcka deras lust att leka och lära för att vi ska nå våra mål.

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Utvärderar aktiviteter efter de är klara tillsammans med barnen genom att fråga hur de upplevde det vi gjort. Vi pedagoger observerar barnen under aktiviteter för att avläsa hur deras reaktion är.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • Då vi har en blandad grupp rent åldersmässigt tänker vi att en del av undervisningen kommer att ske i mindre grupper utefter vilken nivå de klarar av. Det kommer även ske undervisning i hel grupp

 

 • Av vem?
  Pedagogerna på avdelningen har gemensamt ansvar för planering och dokumentation. Förskolläraren tar största ansvar. Varje aktivitet kommer ha en egen planering där en ansvarig för just den aktiviteten genomförs.

 

 • Vad är målet med undervisningen? 

  Öva på att vara en bra kompis och skapa en god sammanhållning i gruppen genom att tillsammans med barnen skapa förhållningsregler för granen grön. Använda oss av kompisböckerna och använda rollspel för att förtydliga. 

   

  __________________________________________________________________________________________________

  Leklevi

 • Vad ska läras ut?

Barnen ska ges förutsättningar för lek som de själva tar initiativ till eller som någon pedagog introducerar. Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och förmågor.

 

 • Varför?

Genom rätt förutsättningar och möjligheter kan leken bidra till en grund till utveckling, lärande och välbefinnande.

 

 • Hur ska undervisningen genomföras?

Genom observation och diskussioner med barnen ska vi tillgodose deras önskemål och behov gällande lek så långt det går. Leken kommer vara både fri, där barnens fantasi får styra och planerad, där vi pedagoger tidigare har satt ramarna för leken. Leken kommer ske i helgrupp såväl som i mindre grupper. Vi vuxna ska vara närvarande och fysiskt aktiva i leken. 

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

För att få barnen mer delaktiga i val av lek tänker vi använda oss av aktivitetskort där barnen får välja lek själva eller rösta på vilken lek de vill leka. Vi samtalar och söker efter barnens åsikter för att vidareutveckla leken. 

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För alla barn i gruppen, varierande om lekar kommer ske i helgrupp eller mindre grupper.

 • Av vem?

Pedagogerna på avdelningen har gemensamt ansvar för planering och dokumentation. Förskolläraren tar största ansvar. Varje aktivitet kommer ha en egen planering där en ansvarig för just den aktiviteten genomförs.

 

Vad är målet med undervisningen? 

Försöka locka med vissa barn i gemensamma lekar som vanligtvis inte deltar. Detta genom att jobba i mindre grupper 2 gånger i veckan där de barn som behöver extra vägledning delas upp i grupper med barn som driver leken mer. Introducera nya lekar 1 gång i veckan. Öva på demokrati och att styra sin egen lek genom att barnen får välja aktivitet genom aktivitetskort. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter