Skolbanken Logo
Skolbanken

LPP kommunikation Vt 21

Stenbergaskolan anpassad grundskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Tidsperiod:  Vårterminen 2021.

Covid -19 Anpassad

 

Syfte:

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • samspela med andra,
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • söka information från olika källor, och
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation

                                                             (Lgr 11)

 

Centralt innehåll i årskurs 1–3

Samspela, tala och samtala

 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer: turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under rasten eller med digitala verktyg.
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

Tolka och förstå

 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Informationssökning

 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman och symboler, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation, till exempel för att samspela med andra.

 

Centralt innehåll i årskurs 4–6

Samspela, tala och samtala

 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer: turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbiblioteket eller med digitala verktyg.
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

Tolka och förstå

 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Informationssökning

 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar och sökmotorer på internet.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation, till exempel för att samspela med andra.

Centralt innehåll i årskurs 7–9

Samspela, tala och samtala

 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

Tolka och förstå

 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Informationssökning

 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på internet.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation, till exempel för att samspela med andra.

                                                        (Lgr 11)

                                 

 

Mål: Vad ska jag lära mej?     (efter elevens förutsättningar)

Kunna initiera, upprätthålla/avsluta kommunikation

Kunna uttrycka egna samt tolka andras behov och känslor.

Kunna samspela, tolka olika kommunikativa uttryck

Kunna tolka några elevnära ordbilder

Känna igen och använda alfabetet

Kunna skriva några elevnära ord

Kunna visa igenkännande, förstår språket i tal sånger ljudlekar samt återberätta innehållet i återkommande berättelser

Kunna söka elevnära information

Kunna använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig

Kunna identifiera/använda ord begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

 

 Hur: Undervisning

V. 2-23 Kontinuerligt fortsätta jobba med AKK. Tecken, tal, bilder, pekprat, kropp, Ipad, big mac, step by step och ögonstyrning. Att eleven förstår meningen med bildschema, använder det på för hens funktionellt sätt. Personalen dagligen vara förebilder i användandet. Visa rutiner för eleven återkommande under dagen samt gå till/ta fram kommunikationsmedlet när det blir fel. Hämta kommunikationsmedlet – visa eleven, så att eleven själv är aktiv och delaktig. Kommunikationsmedlet ska alltid finnas synligt, tillgängligt!

Fortsätta jobba med veckoscheman.

 

V. 2-23 Lyssna till läsning. Böckerna bygger på elevernas intressen.

        Vi använder oss av lpad och projektor när vi läser och ibland

        har böckerna även QR koder samt tecken som stöd. Lyssna, se på,

        uppleva med stöd av konkreta föremål-,böcker på Ipad

        Besöka biblioteket om det är möjligt. Ha ett nära samarbete med

        bibliotekarien och låna böcker kontinuerligt.

V. 2-23 Arbeta med förmågecirkeln. Ett arbete som ska synliggöra elevernas

         lärande. I cirkeln ingår orden: kommunikation, reflektion, kreativitet,

         samarbete, ansvar. Detta görs med kort som visas när vi arbetar med

         de olika orden.

V. 2-23 Olika bänkjobb till var och en, personligt utformade, efter förmåga: 

         Arbeta taktilt och fysiskt.

         Arbeta med att skriva sitt förnamn och efternamn 

         med penna. 

         Skriva sitt namn på dator med talsyntes utifrån Symwriter kort. 

         Återberättande, bildkommunikation runt olika föremål. 

         Skriva ljudenliga ord, 1-4 ords satser på dator med talsyntes utifrån 

         Symwriter kort. Läsa det som skrivits. 

         Träna alfabetet, att känna igen bokstäverna, skriva, ljuda samt vad  

         de heter. Hitta/känna igen dess plats i olika ord.   

         Träna även på samlingen genom att använd ”bokstavspåsen”. 

 

         Läsa para ihop bild/ord. Para ihop 2-3 ords sats med bild. 

         Skriva, känna igen, läsa ljudenliga ord kopplade till årstiden och olika 

         högtider.

 

V. 2-23  Läsa para ihop bild/ord. Para ihop 2-3 ords sats med bild.

         Skriva, känna igen, läsa ljudenliga ord kopplade till årstiden och olika

         högtider.

V. 13 Läsa böcker kopplade till påskhögtiden.

         Skriva i Ipad med talsyntes enkla korta ljudenliga 2-4 ords satser.

         Jobba med känslor och uttryck, se Lpp Vardagsaktiviteter

         Jobba med munmotorik och språkljud. Se Lpp Motorik.

 

 

Hur eleverna visar sina förmågor:

Genom att efter förmåga delta/genomföra/beskriva/kommunicera under lektionerna.

 

Bedömning: Personalen stämmer av mot Lpp samt elevens IUP. Kontinuerlig formativ och summativ bedömning.

Stämmer varje dag av med eleven hur dagen varit samt hur eleven tycker olika aktiviteter gått genom AKK. Personalen stämmer också dagligen av med varandra hur olika aktiviteter gått.

Big 5: Analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga, procedur

       förmåga, metakognitiv förmåga.

Förmågorna används varje dag på morgon under samlingen för att förstå dagen. Vi jobbar med analys, den kommunikativa, den begreppsliga och den metakognitiva förmågan. Genom att under samlingen samspela med varandra, lyssna till varandra, vänta på sin tur, titta och lära av varandra samt känna gemenskap och utföra en aktivitet tillsammans. Detta även genom att arbeta med dagens begreppsbild över schemat, över dagens aktiviteter. 

 

I bänkarbete arbetar eleverna på individnivå med personligt utformade aktiviteter. Här tränas främst den kroppsliga, begreppsliga, procedur och den analytiska förmågan.  

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Mölndals stad -Kommunikation (träningsskolan)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback