Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Favorit matematik 5A och B

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Vad gör en matematiker egentligen? Hur vet du att det är ett matematiskt problem du löser eller om det är en rutinuppgift? Vad behöver du kunna för att kunna lära dig att räkna med skriftliga räknemetoder där uppställningar är ett exempel, för att visa hur du tänkt när du löst en uppgift? Vilka är orden som hjälper oss förstå och förklara matematiken? Vilka texttyper möter du i matematiken? Det här och mycket annat kommer du att få vara med om under höstens matematikundervisnining i femman.

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder samt deras användbarhet.

Mål

Förmågor som ska utvecklas och att du arbetat med det centrala innehållet för stadiet.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 5a, problemlösning, spel och laborativt material. På varje lektion ges ett beting. Du kommer att ha matteläxa av typen självkontroll när vi arbetat med ett område ett tag. Tester görs regelbundet. Vid behov arbetar vi med riktade insatser.

Du kommer att få undervisning om:

 • De fyra räknesätten och prioriteringsregeln
 • Begreppen summa, differens, produkt och kvot
 • Ekvationer
 • Multiplikation, både repetition av tabeller, multiplicera med talsorter och med uppställning
 • Division med uppställning
 • Taluppfattning
 • Bråkräkning: begreppen bråkform och blandad form, omvandla bråk, räkna med bråk, jämföra tal
 • Räkna ut delar av tal med och utan bilder
 • Geometri: begreppen punkt, vinkel, parallella linjer, linjer som skär varandra m fl
 • Mäta, rita och räkna med vinklar
 • Månghörningar, fyrhörningar, cirklar, dess omkrets och area
 • Geometriska kroppar
 • Skala
 • Procentform, bråkform, decimalform, tabeller o diagram, medelvärde, typvärde o median,
 • Sannolikhet
 • Volym, vikt, tid, längd
 • Problemlösning

Hur går bedömningen till?

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser, mattetest och gemensamma och individuella samtal görs bedömningen i det dagliga skolarbetet. Eleven kommer att få utvärdera sig själv och sitt arbete med användning av återkommande diagnoser. Vi kommer även ha matteläxa.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Favorit matematik 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter